Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

"Podstawowe usługi" - odnawialne żródła energii

19 grudzień 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007 – 2013 mające na celu wprowadzenie zakresu wsparcia dotyczącego budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej.
Zgodnie z projektowanymi zmianami pomoc będzie przyznawana gminie. Poziom pomocy na przedmiotowy zakres działania będzie wynosił maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji, a co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych operacji pochodzić będzie ze środków własnych.
Zakłada się, że wysokość pomocy – maksymalna kwota refundacji – będzie na poziomie pomocy de minimis dla inwestycji przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tj. 500 000 EUR.
Z uwagi na niski poziom alokacji, planowane jest przyznanie pomocy do wysokości limitu krajowego przeznaczonego na ten zakres. Zakłada się, że wsparcie otrzyma najlepszy projekt z każdego województwa. Pozostałe środki będą wykorzystywane na współfinansowanie projektów w kolejności uzyskania punktów na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzenie MRiRW z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Z uwagi na zbliżający się koniec okresu wdrażania PROW 2007 – 2013, okres rozliczenia (złożenia wniosku o płatność) wyżej wymienionego zakresu wydłużony będzie do września 2015r. Gmina jako beneficjent będzie mogła zrealizować projekt polegający na zakupie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu również na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Urządzenia zakupione w ramach ww. działania będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego mieszkańców obszarów wiejskich.

 

24 grudnia br. (środa) Urząd Marszałkowski będzie nieczynny

05 grudzień 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław


Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dzień 24 grudnia br. (środa) jest dla Urzędu Marszałkowskiego dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym nieczynna będzie Kancelaria DOW, jak również cały Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.”

Dodatkowo, przypominamy, że termin składania wniosków o płatność wynikający z zapisów umów o przyznanie pomocy wyznaczony jest zawsze od 1 do 30  dnia miesiąca, dlatego uprzejmie prosimy o niezwlekanie ze złożeniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca, aby uniknąć czasu oczekiwania w kolejce w Kancelarii DOW, co zdarza się właśnie zwłaszcza w tym czasie.
.

 

Regionalny etap Konkursu "Przyjazna Wieś" rozstrzygnięty

05 grudzień 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

 

Wnioski można było składać w dwóch kategoriach – infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna, w tym projekty „miękkie”.

Celem konkursu „Przyjazna wieś” organizowanego przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest pokazanie najlepszych projektów wspierających rozbudowę infrastruktury na obszarach wiejskich współfinansowanych z funduszy europejskich. Tegoroczna szósta edycja konkursu przebiegała w dwóch etapach: I - regionalnym i II - ogólnopolskim.

W Wielkopolsce wpłynęło łącznie 12 projektów, w tym 8 w kategorii infrastruktura społeczna oraz 4 projekty w kategorii infrastruktura techniczna.  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło  w dniu 19 listopada br. podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW .

Laureat w kategorii infrastruktura społeczna

Najwyżej oceniony został projekt pn. „Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka”, którego pomysłodawcą jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Bajka" w Trzciance. „Sala zmysłów” wyposażona jest w piętnaście rodzajów sprzętu do ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły człowieka. Z urządzeń mogą korzystać  chorzy wymagający rehabilitacji jak również osoby, które odczuwają brak wielozmysłowej stymulacji w wyniku przemęczenia codziennymi obowiązkami. Komisja zwróciła szczególną uwagę na fakt dedykowania projektu również osobom niepełnosprawnym o różnych rodzajach i stopniach niesprawności. To innowacyjne podejście
do stworzenia placówki, która integruje i daje niepowtarzalną okazję do wzajemnego poznania się grup osób niepełnosprawnych i sprawnych podczas spędzania czasu w sposób aktywny i służący zdrowiu, w atmosferze zabawy ma duży wpływ na poziom osiąganych efektów rehabilitacyjnego oddziaływania urządzeń.
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła wyrównać szanse rozwoju mieszkańców nie tylko gminy Trzcianka
ale i sąsiednich gmin, co wpłynęło pozytywnie na poprawę jakości życia.

Laureat w kategorii infrastruktura techniczna

Najwyżej oceniono projekt Gminy Łobżenica „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. Istotą tego przedsięwzięcia było ocalenie unikowego obiektu architektonicznego, związanego z historią Polski i Łobżenicy. Zachowany został dotychczasowy wygląd zewnętrzny budowli, której dzięki realizacji projektu nadano nową funkcję, wieży widokowej. W ramach rewitalizacji zewnętrze ściany kopuły zostały przeszklone,
 co dało możliwość stworzenia tarasu z panoramicznym widokiem. W trzonie wieży zaaranżowano przestrzenie służące organizacji spotkań oraz pomieszczenia sanitarne. Wieża dostępna jest także dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Ważnym elementem tej inicjatywy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie go do podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Łobżenica.

Z ogromną satysfakcją obserwuje kolejne odsłony konkursu „Przyjazna wieś”. Zgłaszane projekty świadczą o tym, że województwo wielkopolskie znakomicie wykorzystuje środki unijne służące rozwojowi wsi i poprawie warunków życia jej mieszkańców  - podsumował Pan Tomasz Bugajski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Podsumowano działalność partnerów Samorządu Województwa Wielkopolskiego – konferencja „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”

05 grudzień 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Konferencja pn. „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, której organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odbyła się 26 listopada 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zaproszenie przyjęło około 600 osób. Uczestniczyli w niej włodarze powiatów, gmin, miast i wsi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz liczna grupa aktywnych kobiet z obszarów wiejskich. Wydarzenie było podsumowaniem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich. Zaprezentowano inicjatywy i projekty realizowane przez liderów małych społeczności, których celem jest budowa kapitału społecznego oraz zmiana wizerunku wielkopolskiej wsi.
„Nasze spotkanie jest szczególne również z innego powodu. Można już powiedzieć, że wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013 – największej w dotychczasowej historii puli funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w Polsce, dobiega końca. A Wielkopolska pokazała jak skutecznie z  tych środków korzystać. Osiągnięcie pozycji lidera nie byłoby możliwe bez współpracy z Państwem – partnerami Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wielu, często trudnych przedsięwzięciach” - słowa podziękowania wyraził Pan Tomasz Bugajski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Aktywne kobiety
Szczególną uwagę poświęcono podczas konferencji aktywnym kobietom. Wielokrotnie podkreślano, że siłą wielkopolskiej wsi są wiejskie liderki.
Anna Sarowska - Gierasimowicz – gość konferencji mówiła o pasji, determinacji i potędze kobiecej indywidualności. Z kolei Katarzyna Hełpa – Liszkowska przedstawiła wpływ Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego na wielkopolskie kobiety mieszkające na obszarach wiejskich. Zwróciła szczególną uwagę na korzyści płynące z wykorzystania potencjału kobiet w działalności na rzecz mieszkańców wsi. Panie, dzięki swojej  aktywności, swojemu zaangażowaniu mogą spełniać się zarówno w domu, w rodzinie ale także w życiu publicznym.
W trakcie konferencji nagrodzono najlepsze sołtyski  – aktywne kobiety integrujące lokalne społeczności, które wzięły udział w konkursie „Sołtyska – liderka” organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Turystyka kulinarna
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie zagadnień dotyczących wielkopolskiej agroturystyki stanowiącej przykład mobilizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości. O projekcie „Culinaria - impuls  aktywizacyjny”  opowiedział Witold Wróbel Członek Zarządu Polskiej Akademii Smaku. W swojej wypowiedzi podkreślał wartość kuchni polskiej, mówił o propagowaniu polskiej żywności oraz edukacji kulinarnej.  Zachęcał właścicieli gospodarstw do współpracy i  tworzenia szlaków kulinarnych.   
Zwieńczeniem wystąpienia było nagrodzenie zwycięzców konkursu „Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki” – promującego produkty i potrawy czerpiące z dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, które powstają w gospodarstwach agroturystycznych.
Na zakończenie spotkania uhonorowano najlepsze Lokalne Grupy Działania, które od kilku lat są głównymi animatorami różnorodnych inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców na wsi.  Prezes LGD Kraina Trzech Rzek, Pani Renata Gembiak – Binkiewicz zaprezentowała działalność stowarzyszenia w prezentacji „Aktywnie w Krainie Trzech Rzek, czyli co nas cieszy najbardziej”.  
Konferencji towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego, degustacja regionalnych produktów kulinarnych oraz prezentacja ofert wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych.

Tegoroczna konferencja dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń i prawdziwej uczty dla zmysłów. Przedstawione zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród Gości. Zorganizowane wydarzenie było okazją do spotkania się, dyskusji, inspiracji i wymiany cennych doświadczeń.