Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

20 listopad 2014  |  Redaktor: Administrator

 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (*.pdf 208,88 kB)

 

 

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

17 listopad 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Materiał został zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader.
Zadaniem poradnika jest wsparcie lokalnych grup działania w ich przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej. Jest to zbiór praktycznych i jasnych instrukcji, które pomogą LGD w przygotowaniu LSR. Należy jednakże podkreślić, iż materiał ten określa przede wszystkim niezbędne elementy dokumentu strategicznego, jakim jest LSR. W związku z powyższym generalnie unika się w nim wskazywania sposobów dochodzenia do poszczególnych rozwiązań, pozostawiając decyzję odnośnie ich wyboru LGD.

Poradnik (.pdf 0,84 MB)

 

 

Projekt PROW na lata 2014 – 2020

17 listopad 2014  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Plan finansowy dla PROW 2014-2020
(wg działań i poddziałań)

Działanie / poddziałanie

Budżet ogółem (euro)

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

43 001 302

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

65 002 515

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 816 064 486

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

693 070 461

Scalenia gruntów

138 994 740

Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze

414 981 968

Premia dla młodych rolników

584 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw

749 980 666

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

64 999 372

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

130 000 317

Targowiska - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

74 966 634

Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

1 000 000 049

Tworzenie grup i organizacji producentów

352 987 547

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

1 060 062 782

Rolnictwo ekologiczne

699 961 515

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

2 329 998 652

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

300 997 069

Współpraca

42 999 730

LEADER

734 999 913

Pomoc techniczna

208 283 391

Renty strukturalne - zobowiązania

560 000 000

RAZEM PROW 2014-2020

13 513 295 000

PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 14 działań, w tym 30 poddziałań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie wykonywał zadania Instytucji Wdrażającej, polegające w szczególności:

 • na przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność,
 • kontroli administracyjnej wniosków,
 • kontroli na miejscu i ex post.

Dotyczyć to będzie następujących działań objętych Programem:

 1. Inwestycje w środki trwałe W ramach działania będą mogły być dofinansowane inwestycje polegające na modernizacja gospodarstw rolnych, rozwoju przetwórstwa i marketingu produktów rolnych oraz scalaniu gruntów. Ostatnie z tych poddziałań będzie wdrażał Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Scalenia gruntów
  a. opracowanie projektu scalenia - do 650 euro/ha – województwo wielkopolskie
  b. zagospodarowanie poscaleniowe - do 1900 euro/ha województwo wielkopolskie
  c. wsparcie - do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji 

 2. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
  a. Poddziałania:
  • inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowa lub modernizacja dróg lokalnych – pomoc do 3 mln zł).
  • badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej (ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego).
  • inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury (inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej i inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług – pomoc do 1 mln zł),

  b. Wsparcie z EFRROW w ramach działania wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

  c. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie targowisk (poddziałanie 3) w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

  d. Maksymalna wysokość pomocy na operacje:
  • dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych – 2 000 000 zł na Beneficjenta,
  • dotyczące budowy lub modernizacji dróg lokalnych – 3 000 000 zł na Beneficjenta,
  • dotyczące ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego – 500 000 zł na miejscowość,
  • dotyczące inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej – 500 000 zł na miejscowość,
  • dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług – 1 000 000 zł na Beneficjenta. 

 3. LEADER

  a. Poddziałania
  • Wsparcie przygotowawcze.
  Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD
  • Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR).

  b. Wspierane będą operacje mające na celu między innymi:
  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
  • rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych,
  • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
  • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR,
  • rozwój produktów lokalnych,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

  c. Intensywność pomocy: od 50 % do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta
  • ostateczna kwota pomocy dla danej operacji będzie ustalana przez LGD w ramach przyznanego limitu:
  • do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,
  • jednostki sektora finansów publicznych do 500 000 zł na miejscowość w zakresie innym niż infrastruktura techniczna,
  • do 300 000 zł – maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta realizującego operacje w ramach LSR, innego niż jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 400 000 zł na projekty parasolowe (LGD jako beneficjent ubiegający się o wsparcie), w tym:
     - mikro-projekty – do 50 000 zł (maksymalnie 100 000 zł na jedną nieformalną grupę),
     - LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu parasolowego,
     - nie więcej niż 20% budżetu danej OP dla jednostek sektora finansów publicznych
    - mikro-projekty mogą być realizowane również przez sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. KGW) na zasadzie użyczania osobowości prawnej.

 4. Wdrażanie projektów współpracy.
  Wsparciem objęte będzie przygotowanie projektu współpracy i jego realizacja. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej lub międzynarodowej.
  Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.

 5. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
  Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, które ma zapewnić sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 6,15 MB)

WERSJA SKRÓCONA - Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 2,06 MB)

 

 

KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”

12 listopad 2014  |  Redaktor: Administrator

KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA” 26.11.2014. w Poznaniu. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU!

HONOROWY PATRONAT MAŁŻONKI PREZYDENTA RP
PANI ANNY KOMOROWSKIEJ

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, która odbędzie się 26 listopada br. w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem tego wydarzenia będzie podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie aktywnym kobietom oraz Lokalnym Grupom Działania – głównym animatorom działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców na wsi.

W trakcie konferencji zostaną także oficjalnie ogłoszone wyniki dwóch konkursów: „Sołtyska-Liderka” i „Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki”. Wyróżnimy również najlepsze i najaktywniejsze Lokalne Grupy Działania.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania, aktywne kobiety zamieszkujące obszary wiejskie oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z Województwa Wielkopolskiego.

Udział w konferencji można zgłaszać do dnia 21 listopada 2014.do godz. 14:00 faksem na numer 61 626 60 04 bądź emailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy - do pobrania:

- program konferencji

- formularz zgłoszeniowy