Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Aktualności

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ: „PROW 2014-2020 - Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi”

31 marzec 2015  |  Redaktor: Rafał Jańczak

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji pn. „PROW 2014-2020 - Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi”, która odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Pawilonie 15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia finansowego obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto, podczas konferencji przekazane zostaną informacje o planowanych naborach wniosków na realizację inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013. Prelegentami i uczestnikami konferencji będą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a także Centrum Doradztwa Rolniczego, a także samorządów lokalnych oraz Lokalnych Grup Działania.

Do pobrania:

Program konferencji „PROW 2014-2020 - Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi” 15 kwietnia 2015r.

 

"Podstawowe usługi" - odnawialne żródła energii

31 marzec 2015  |  Redaktor: Rafał Jańczak

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007 – 2013 mające na celu wprowadzenie zakresu wsparcia dotyczącego budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej. Zgodnie z projektowanymi zmianami pomoc będzie przyznawana gminie. Poziom pomocy na przedmiotowy zakres działania będzie wynosił maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji, a co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych operacji pochodzić będzie ze środków własnych. Pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. Zakłada się, że wysokość pomocy – maksymalna kwota refundacji – będzie na poziomie pomocy de minimis dla inwestycji przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tj. 200 000 EUR. Z uwagi na niski poziom alokacji, planowane jest przyznanie pomocy do wysokości limitu krajowego przeznaczonego na ten zakres. Zakłada się, że wsparcie otrzymają trzy najlepsze projekty z każdego województwa. Z uwagi na zbliżający się koniec okresu wdrażania PROW 2007 – 2013, okres rozliczenia (złożenia wniosku o płatność) wyżej wymienionego zakresu wydłużony będzie do 16 października 2015r. Gmina jako beneficjent będzie mogła zrealizować projekt polegający na zakupie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu również na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Urządzenia zakupione w ramach ww. działania będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Składanie wniosku o płatność ostateczną

24 luty 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

Szanowni Beneficjenci,

z uwagi na zbliżający się koniec realizacji PROW 2007-2013 przypominamy, iż zgodnie z § 34 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc jest przyznawana:
• jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną  nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.

Przyjęcie wniosku o płatność wiąże się z opieczętowaniem i powieleniem przez pracowników Kancelarii dużej ilości dokumentów, co znacznie wydłuża czas obsługi Beneficjentów. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o niezwlekanie ze złożeniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca wskazanego w umowie o przyznanie pomocy oraz składanie wniosków o płatność w godzinach umożliwiających pracownikom Kancelarii sprawne przyjęcie dokumentów.

 

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

28 styczeń 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

W dniach 7 – 10 maja 2015 roku po raz drugi zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.
Jej celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce poprzez udostępnienie szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych.
I edycja Dni Otwartych, która miała miejsce w maju 2014 roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 970 beneficjentów, którzy przygotowali ponad 1.300 atrakcji dla osób odwiedzających projekty.
Do udziału w II edycji Dni Otwartych mogą zgłaszać się podmioty, które otrzymały dotację w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 bądź Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, bądź Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, bądź Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.
Przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich poprawiają jakość życia mieszkańców. W związku z tym ważne jest, aby beneficjenci, którzy z sukcesem zrealizowali projekty dofinansowane ze środków unijnych, pokazali je społeczeństwu.
Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br.
Koordynatorem organizacji tego ogólnokrajowego wydarzenia jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.
W ogólnopolskich mediach przeprowadzona zostanie także promocja akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, m. in. przy pomocy dedykowanego spotu zapraszającego mieszkańców Polski do udziału i do odwiedzenia strony internetowej, na której będzie można znaleźć niezbędne informacje o akcji i jej uczestnikach.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zachęca wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do aktywnego włączenia się w akcję promującą przedsięwzięcia zrealizowane dzięki środkom unijnym.
W przypadku zainteresowania udziałem, uprzejmie informujemy, że od 25 lutego br. aktywna będzie strona internetowa: www.dniotwarte.eu , na której dostępny będzie elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.