Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Informacja o terminie naboru na drogi lokalne

09 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie – potencjalni beneficjenci projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych.

W nawiązaniu do pisma Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2015 r., znak DOW-I-1-1.052.134.2015 dotyczącego prośby o poinformowanie o planowanych przez samorządy gmin i powiatów terminach składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zapisanego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Samorząd Województwa Wielkopolskiego informuję co następuje.

W wyniku przeprowadzonej analizy informacji, nadesłanych przez większość Włodarzy Gmin i Powiatów, Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na początku II kwartału 2016 roku.

Informujemy jednocześnie, iż jeszcze w tym roku zorganizowane zostaną szkolenia dla beneficjentów, którzy chcieliby złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Terminy i miejsca szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym.

Poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania wniosku na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Załączniki:

Instrukcja,

Wniosek edytowalny

Wniosek 

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

08 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

Załączniki
Regulamin konkursu
   Załącznik 1 Regulaminu:
     a) Formularz wniosku o wybór LSR
     b) Instrukcja wypełniania wniosku o wybór LSR
   Załącznik 2 Regulaminu: Kryteria wyboru LSR
   Załącznik 3 Regulaminu: Struktura i wymagania dotyczące LSR
   Załącznik 4 Regulaminu: Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR
   Załącznik 5 Regulaminu: Formularz karty oceny LSR dla członka komisji
   Załącznik 6 Regulaminu: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków
Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
   Załącznik nr 2 do Umowy ramowej: Harmonogram naborów wniosków
Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR_wydanie III

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 // Wydanie III

02 październik 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało zamieszczone  III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Ten uzupełniony i zaktualizowany tekst, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór LSR, stanowić ma oparcie dla przygotowania LSR.

Poradnik jest dostępny także na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER. 

 

 

 

 

Zaktualizowana Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich na dzień 25.09.2015 r.

29 wrzesień 2015  |  Redaktor: Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że w dniu dzisiejszym została opublikowana na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowana na dzień 25.09.2015 r. Lista krajowa operacji w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Link pod którym można odnaleźć Listę