Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Informacja w sprawie kryterium regionalnego – gospodarka wodno-ściekowa

Utworzono: 24-10-16 05:24  |  Glanc Władysław

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków, jakie powinna spełnić operacja, aby uzyskać punkty w ramach kryterium regionalnego dotyczącego budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć kanalizacyjną informujemy, iż punkty za ww. kryterium będą przyznawane, jeżeli planowany zakres operacji dotyczył będzie budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków, zgodnie z definicją podaną w art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 

Wzory dokumentów dla poddziałania 19.3 PROW

Utworzono: 18-10-16 06:17  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż ARiMR zatwierdziła wzory formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020. Powyższe dokumenty zamieszczone zostały na stronie www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.
Poniżej bezpośrednie linki do dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

 

Kolejne szkolenia z naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: 14-10-16 12:44  |  Glanc Władysław

 

W dniu 12.10.2016 r. w Koninie oraz 13.10.2016 r. w Kaliszu odbyły się kolejne szkolenia związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. O dużym zainteresowaniu szkoleniami świadczy frekwencja - dotychczas w  spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób. Na spotkaniach przekazano informacje związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020, tzn. szczegółowo omówiono podstawy prawne oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy i formularz umowy. Na zakończenie przedstawiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych. Przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie w Poznaniu.

 

Szkolenia dotyczące naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: 13-10-16 12:05  |  Glanc Władysław

 

   W dniu 10 października 2016 r. Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, zainaugurował cykl szkoleń dotyczących naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
   Na spotkaniu omówiono zasady ubiegania się o dofinansowanie na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020. W kolejnych prezentacjach pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW zapoznali uczestników z formularzami wniosku i umowy o przyznanie pomocy. Na zakończenie omówiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności wydatków.
   W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Cykl szkoleń ma na celu ułatwianie wnioskodawcom w aplikowaniu o środki a także poprawienie jakości składanych wniosków.