Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Niekwalifikowalność VAT a poziom współfinansowania dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

Utworzono: 04-05-09 09:33  | 

Biorąc pod uwagę opis sytuacji wnioskodawców ww. działania, przesłany przez przedstawicieli wszystkich samorządów województw, z którego wynika, że wielu wnioskodawców deklarujących 50 % poziomu współfinansowania nie będzie miało zapewnionych wystarczających środków własnych na realizację operacji, w związku z niekwalifikowalnością VAT, Ministerstow Rolnictwa i Rozwoju Wsię informuje wnioskodawców deklarujących 50 % poziomu współfinansowania, o możliwości jego zwiększenia, jednak będzie się to wiązało z utratą punktu przyznanego, jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
Jednocześnie, MRiRW informuje, że możliwość zmiany poziomu współfinansowania operacji, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy, odnosi się tylko do pierwszego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013 i jest uzasadniona stanowiskiem Komisji Europejskiej w sprawie VAT, przesłanym w trakcie jego trwania.
 [951kB]

 

Nowa wersja wniosku "Podstawowe usługi ..."

Utworzono: 15-04-09 09:22  | 

Informujemy, że uległ zmianie wniosek i instrukcja jego wypełniania dotycząca działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Szczegóły w zakładce  "Wnioski PROW - Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

Kwalifikowalność VAT

Utworzono: 10-04-09 12:38  | 

W świetle interpretacji Komisji Europejskiej (KE) z dnia 13 stycznia 2009 r.; dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz w związku z tym, że Komisja Europejska na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 17 marca br. podtrzymała stanowisko w sprawie podatku VAT, zgodnie z którym, w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej, uprzejmie informuję, co następuje.
W przypadku beneficjentów PROW 2007-2013 podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny powinien stanowić wkład własny beneficjenta w realizację poszczególnych działań.
W związku z tym, w przypadku beneficjentów Pomocy technicznej oraz działań:
- „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
- „Odnowa i rozwój wsi"
- „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa",
środki na finansowanie podatku VAT, zawartego w fakturach wystawianych przy realizacji PROW 2007-2013, powinny być uruchamiane z rezerwy celowej lub ze środków zaplanowanych na ten cel w budżetach poszczególnych dysponentów części budżetowych.
 [816kB]

Czytaj więcej...

 

Nabór "Podstawowe uługi..." operacje tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komun

Utworzono: 06-04-09 21:08  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

na realizację operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 21.04.2009 r. – 18.06.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Operacja otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium regionalnego, jeśli przekracza 75% maksymalnej kwoty refundacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznania pomocy finansowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 Treść ogłoszenia prasowego [189kB]