Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Wniosek o wpis do ewidencji ARiMR

Utworzono: 05-05-08 10:52  | 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż podmioty starające się o pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinny złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. W myśl ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2004 r.) oraz zmieniającej ją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2007 r.) producent podlega wpisowi do ewidencji producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o wpis do ewidencji producentów dostępne są w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl  - Wniosek

 

Jak sfinansować utworzenie Lokalnej Grupy Działania lub opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju?

Utworzono: 22-04-08 14:32  | 

Lokalne Grupy Działania mogą liczyć na dofinansowanie projektów pozwalających im rozpocząć działalność oraz pokrywających koszty opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:
- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

 

Projekt rozporządzenia dot. prefinansowania w PROW

Utworzono: 10-04-08 13:03  | 

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP SA ukazał się artykuł zawierający projekt rozporządzenia dotyczącego prefinansowania projektów PROW 2007-2013. Poniżej zamieszczamy treść tej publikacji.

Czytaj więcej...

 

Rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW

Utworzono: 03-03-08 14:17  | 

Informujemy, że w dniu 29 lutego 2008 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Szczegóły w zakładce Dokumenty programowe.