Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Utworzono: 10-10-17 13:15  |  majas.joanna


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: 64/10/10/2017)

- zapytanie ofertowe

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

 

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane

Utworzono: 06-07-17 06:51  |  majas.joanna

 

W dniach 20-26 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy zawarte zostały w gminach i powiatach objętych wsparciem w ramach PROW. Dostępny limit dla województwa wielkopolskiego pozwolił na podpisanie 55 umów. Pozostali wnioskodawcy, których operacje znajdują się na zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 9 maja 2017 r. liście, będą oczekiwać na zwolnienie się środków.

 

      

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Tablice informacyjne – drogi lokalne

Utworzono: 13-06-17 05:17  |  majas.joanna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tablice informacyjne lub bilbordy należy umieszczać w przynajmniej dwóch miejscach – na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi. Dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zastosowanie ma rozwiązanie wskazane w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, strona 16.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW w województwie wielkopolskim

Utworzono: 24-05-17 09:21  |  majas.joanna

 

W wyniku zakończonej oceny formalnej i merytorycznej oraz na podstawie zapisów art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 20 lutego 2015 r., Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim ogłasza listę ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w województwie wielkopolskim.

Lista operacji zawierającą liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne operacje oraz wskazanie, które z nich zostały wybrane, została zaakceptowana w drodze uchwały podjętej przez wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW oraz uchwały nr 3664/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r.

Załączona poniżej lista operacji wymaga akceptacji krajowej Grupy Roboczej ds. KSOW, co stanowi warunek konieczny do zawarcia umów z Partnerami KSOW.

Lista rankingowa operacji Partnerów KSOW