Lista Kandydatów do Grupy Tematycznej LEADER

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 10, wrzesień 2009 09:58
W związku z rozpoczęciem procedury wyboru przedstawiciela Lokalnych Grup Działania województwa wielkopolskiego  do Grupy Tematycznej „LEADER” przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  informujemy, że kandydatami do Grupy Tematycznej „Leader” w wyniku zgłoszenia przez LGD są:

1.    Urszula Pużanowska  - LGD Gościnna Wielkopolska
2.    Adam Futymski          - LGD Kraina Trzech Rzek


Przypominamy:
Zgodnie z procedurą wyborczą głos na wybranego kandydata należy oddać wypełniając formularz wyborczy - załącznik nr 2 i przesyłając  go do departamentu PROW do 14 września 2009 do godz. 14:00 w następujący sposób: pocztą elektroniczną na adres lub faksem na nr 061 854 17 85 lub dostarczając osobiście do sekretariatu departamentu PROW ul. Kościuszki 95, Poznań.  
   

Informacja o kandydatach


Urszula Pużanowska
1. Trener, konsultant, doradca
2. Animator partnerstw (w tym kilku w Wielkopolsce)  oraz lokalnych, wiejskich organizacji pozarządowych
3. Przedstawiciel dwóch organizacji pozarządowych z Wielkopolski w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), członek komisji rewizyjnej FAOW
4. Przedstawiciel Wielkopolski LGD do Rady Krajowej Leader+
5. Członek zespołu roboczego ds. Leadera – działającego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Współautor wniosku Wielkopolskich LGD do Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. przyznania środków na realizację projektów w tzw. okresie przejściowym, przed rozpoczęciem wdrażania PROW (konkurs ogłoszony w czerwcu 2008 roku na kwotę dofinansowania 400 000 zł. Dofinansowanie, maksymalnie 20 000 zł, otrzymały 22 LGD)
7. Koordynator projektu realizowanego przez Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I
8.     Kierownik projektu realizowanego przez Fundację „Gościnna Wielkopolska” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II
9. Koordynator i główny wykonawca prac prowadzących do  przygotowania wniosku o wybór LGD do realizacji LSR dla Gościnnej Wielkopolski
10. Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

Adam Futymski

Należy do grupy osób, które podjęły misję zaszczepienia podejścia Leader w Polsce, przekonując do tego odpowiednie władze i propagując metodę Leader w środowiskach lokalnych. W latach 2003-2006 w ramach Programu Agrolinia Fundacji Fundusz Współpracy kierował ogólnopolskim projektem informacyjno-szkoleniowym upowszechniającym wiedzę na temat podejścia Leader. Uczestnicy tego projektu byli inicjatorami powstania pierwszych w Polsce grup Leader.
W latach 2007-2008 był członkiem grupy roboczej, powołanej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowania zasad wdrażania osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jest autorem wielu publikacji i artykułów poświęconych podejściu Leader, w tym poradnika „Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” opracowanego w 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był powszechnie wykorzystywany przy opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Tematykę  zna także od strony praktycznej, ponieważ pomagał kilku grupom z Wielkopolski i innych regionów opracować lokalne strategie rozwoju obszarów wiejskich i przygotować wnioski na wybór LGD do realizacji LSROW.
Wiele razy występował w roli wykładowcy na szkoleniach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych podejściu Leader, w tym na konferencjach przeglądowych organizowanych przez Komisję Europejską i LEADER+ Contact Point. Informacja  o rozpoczęciu procedury wyboru przedstawiciela Lokalnych Grup Działania z województwa wielkopolskiego do
Grupy Tematycznej „LEADER” przy Grupie Roboczej do  spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje, że  dnia 31 sierpnia  2009 r. rozpoczęła się procedura wyboru przedstawiciela Lokalnych Grup Działania z województwa wielkopolskiego do powstającej Grupy Tematycznej „Leader” przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, powołanej Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 47 z dnia 20 marca 2009 r.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na przedstawiciela LGD w Grupie Tematycznej „Leader”  są LGD, które zostały wybrane w województwie wielkopolskim do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

I.    Zgłaszanie kandydatów
1.    Każda LGD może zgłosić tylko jednego kandydata. Zgłoszona osoba powinna być członkiem jednej z LGD województwa wielkopolskiego.
2.    LGD zgłasza kandydata  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (  zał. nr 1 ). Jedna LGD może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: lub faksem na nr 061 854 17 85
3.    Termin zgłaszania kandydatów upływa 9 września 2009 roku o godz. 14:00 (decyduje data wysłania pocztą elektroniczną lub faksem).
4.    W przypadku braku zgłoszeń kandydatów, przedstawiciela LGD z województwa wielkopolskiego do Grupy tematycznej „Leader” wskazuje Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
    
II.    Wybór przedstawiciela do Grupy Tematycznej
1.    Lista zgłoszonych przez LGD kandydatów, wraz z krótką informacją o nich oraz informacja o liczbie LGD zgłaszających poszczególnych kandydatów, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.prow.umww.pl w zakładce KSOW w dniu 10 września do godz. 12:00
2.    Każda LGD może głosować tylko na jednego kandydata. LGD zgłaszająca kandydata też bierze udział w głosowaniu.
3.    Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie formularza wyborczego (  zał. nr 2 ) i przesłanie go na adres lub faksem na nr 061 854 17 85 do 14 września do godz. 14:00 (decyduje data wysłania pocztą elektroniczną lub faksem).

4.Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.prow.umww.pl w dniu 15 września.

III.    Przedstawicielem LGD w Grupie Tematycznej zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów, a drugi w kolejności zostaje jego stałym zastępcą.
1.    Jeżeli w wyniku głosowania kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów wyboru przedstawiciela lub jego stałego zastępcy spośród kandydatów z równą ilością głosów dokonuje Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego na podstawie złożonych dokumentów.
2.    W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela lub jego stałego zastępcy uprawnienia i obowiązki nabywa kolejna osoba, która uzyskała największą liczbę głosów, o czym zostaje poinformowana  przez  Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprawy wyborów przedstawiciela LGD do Grupy Tematycznej, prosimy o kontakt:
Nr tel. 061 854 18 81, lub  drogą elektroniczną na adres: lub    
Drukuj