Wyniki II naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

Szczegóły
Utworzono: czwartek, 30, grudzień 2010 14:13
przemyslaw.mieloch

W dniu 23.12.2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 104/2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, której treść zamieszczamy poniżej:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6, 19-23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), § 2 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 Nr 150, poz. 1067 z późn. zm.), § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały


Zgodnie z art. 6  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej m. in. w zakresie wdrażania działania „Odnowa i rozwój wsi”, w tym przyznawanie pomocy w ramach tego działania.
Uchwałą Nr 3828/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku ogłoszono drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 25 maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
W ramach naboru wpłynęło 366 wniosków o przyznanie pomocy. 339 wniosków zweryfikowano pozytywnie oraz wpisano na listę operacji zawierającą m. in. określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów. Lista operacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.prow.umww.pl.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Lista operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów dla naboru drugiego w  2010 roku

Pobierz (plik *.doc)

L.p.
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł operacji
Wnioskowana kwota pomocy (w zł)
Ilość uzyskanych punktów
1
Gmina Ostrowite
Budynek świetlicy środowiskowej - II etap. Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Ostrowitem.
131 499,00
7
2
Gmina Wągrowiec
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
z remizą strażacką oraz budowa boiska w Siennie
500 000,00
7
3
Gmina Wągrowiec
Zmiana sposobu użytkowania
budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu
500 000,00
7
4
Gmina Złotów
Środowiskowy obiekt sportowy w Kleszczynie
500 000,00
7
5
Gmina Miejska Górka
Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Gostkowie
500 000,00
7
6
Gmina Skulsk
Przebudowa boiska sportowego
wraz z budową boiska sportowego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Mniszki, gm. Skulsk
418 032,00
6
7
Gmina Sieroszewice
Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach
171 954,00
6
8
Gmina Sieroszewice
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca
210 564,00
6
9
Gmina Kawęczyn
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn (budowa boiska, niwelacja i utwardzenie części placu oraz nasadzenie zieleni)
329 846,00
6
10
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych
Remont dachu i odnowienie elewacji zewnętrznej Kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych
147 000,00
6
11
Gmina Doruchów
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przytocznicy
500 000,00
6
12
Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia Najśw. Maryi Panny
Utwardzenie placu przykościelnego przy katolickim Kościele Parafialnym w Morawinie w ramach rewitalizacji parku przykościelnego
37 500,00
6
13
Gmina Babiak
Odnowa centrum wsi Brdów i odnowa centrum wsi Lubotyń
475 347,00
6
14
Gmina Rzgów
Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ETAP II
340 432,00
6
15
Gmina Czermin
Remont budynku Ośrodka Kultury w Czerminie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
174 136,00
6
16
Gmina Wierzbinek
Rozbudowa i przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej w Zaryniu
500 000,00
6
17
Gmina Wierzbinek
Budowa boiska
ogólnodostępnego w Chlebowie - etap II
383 000,00
6
18
Gmina Wierzbinek
Zagospodarowanie centrum
w miejscowości Stara Ruda
500 000,00
6
19
Gmina Wierzbinek
Zagospodarowanie parku
pałacowego w Kryszkowicach gm. Wierzbinek
408 180,00
6
20
Gmina Wierzbinek
Zagospodarowanie terenu przy
jeziorze w Zakrzewku
335 336,00
6
21
Gmina i Miasto Tuliszków
Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Grzymiszewie i rewaloryzacja centrum miejscowości Grzymiszew
243 797,00
6
22
Gmina i Miasto Tuliszków
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelczyn
240 000,00
6
23
Gmina i Miasto Tuliszków
Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Wróblina
107 634,00
6
24
Gmina i Miasto Tuliszków
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smaszew
131 625,00
6
25
Gmina Dąbie
Adaptacja budynku straży OSP w Chełmnie na świetlicę wiejską
189 682,00
6
26
Gmina Olszówka
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Adamin
452 132,00
6
27
Gmina Olszówka
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wioska
73 977,00
6
28
Gmina Olszówka
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewata
79 387,00
6
29
Gmina Przedecz
Odmulanie jeziora w Katarzynie - Gmina Przedecz
500 000,00
6
30
Gmina Przedecz
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Rybno - Gmina Przedecz
500 000,00
6
31
Gmina Połajewo
Termomodernizacja sali wiejskiej
w Boruszynie wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu wokół sali oraz placu w centrum wsi
389 200,00
6
32
Gmina Kraszewice
Przebudowa chodnika i parkingu
przy zabytkowym dworku i parku w centrum wsi Kuźnica Grabowska
165 759,00
6
33
Parafia Rzymsko Katolicka św. Mikołaja w Lądku
Wymiana stolarki okiennej, osuszenie i odwodnienie kościoła parafialnego w Lądku, renowacja ogrodzenia, wykonanie chodnika i nasadzeń zielonych wokół kościoła
365 679,00
6
34
Gmina Wilczyn
Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn - Kownaty - Mrówki - Świętne - etap II
394 303,00
6
35
Gmina Chodów
Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej m. Kaleń Mała, Elizanów oraz poprawa sieci komunikacyjnej - remont i modernizacja chodników przy drodze gminnej w m. Chodów
334 939,00
6
36
Gmina Chodów
Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej m. Długie i Czerwonka
343 612,00
6
37
Gmina Krzykosy
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Młodzikowo, Miąskowo, Murzynowo Leśne, Solec, Sulęcin, Krzykosy, Witowo
375 748,00
6
38
Gmina Miasteczko Krajenskie
Utworzenie Centrum Ekologii doliny Środkowej Noteci w Miasteczku Krajeńskim
500 000,00
6
39
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Rozbudowa i modernizacja budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne wraz z otaczającym terenem rekreacyjnym w miejscowości Bobrowniki
399 590,00
6
40
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Modernizacja boiska sportowego wraz z placem zabaw we wsi Dębicze
67 622,00
6
41
Gmina Ostrowite
Budowa świetlicy wiejskiej w Nieprusewie.
284 474,00
6
42
Gmina Wągrowiec
Rozbudowa i modernizacja
świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym
500 000,00
6
43
Gmina Wągrowiec
Zagospodarowanie terenu
w Żelicach - kompleks sportowy
410 882,00
6
44
Gmina Wągrowiec
Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania przyziemia budynku na świetlicę wiejską w Oporzynie
280 142,00
6
45
Gmina Wągrowiec
Przebudowa z rozbudową
budynku świetlicy wiejskiej w Łeknie wraz z zagospodarowaniem terenu
500 000,00
6
46
Gmina Wągrowiec
Rozbudowa istniejącej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu
430 125,00
6
47
Gmina Zakrzewo
Modernizacja sali wiejskiej
w Starej Wiśniewce
381 147,00
6
48
Gmina Sośnie
Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w m. Janisławice
491 370,00
6
49
Gmina Sośnie
"Społeczność wiejska bliżej kultury" przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec
491 502,00
6
50
Gmina Sośnie
"Społeczność wiejska bliżej kultury" przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Kałkowskie i Kocina
443 920,00
6
51
Gmina Krzymów
Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz budowa parkingu w miejscowości Krzymów
490 069,00
6
52
Gmina Krzymów
Zagospodarowanie centrum miejscowości Szczepidło
264 921,00
6
53
Gmina Drawsko
Modernizacja i rozbudowa
amfiteatru w Drawsku
499 936,00
6
54
Miasto i Gmina Mikstat
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych oraz w Kaliszkowicach Kaliskich
113 114,00
6
55
Gmina Złotów
Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem
500 000,00
6
56
Gmina Złotów
Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem
500 000,00
6
57
Gmina Słupca
Rozbudowa i remont budynku OSP w m. Piotrowice gm. Słupca
329 110,00
6
58
Gmina Damasławek
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzylesiu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokronosach z zagospodarowaniem otoczenia
500 000,00
6
59
Gmina Przygodzice
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola-Osiedle
463 090,00
6
60
Gmina Przygodzice
Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Bogufałów
183 518,00
6
61
Gmina Książ Wielkopolski
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym
320 113,00
6
62
Gmina Krzywiń
Budowa budynku obsługi kąpieliska przy plaży miejskiej w Cichowie
500 000,00
6
63
Gmina Golina
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyjmie
66 562,00
6
64
Gmina Golina
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Spławiu z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej
176 448,00
6
65
Gmina Golina
Remont strażnica OSP Adamów z przeznaczeniem na cele kultury, rekreacji i integracji społecznej
198 576,00
6
66
Parafia rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Parzynowie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym w Parzynowie
29 363,00
6
67
Gmina Kobyla Góra
Przebudowa i remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bierzów i Ligota
395 952,00
6
68
Gmina Dobra
Zagospodarowanie zieleni zespołu dworsko-parkowego w Długiej Wsi
436 288,00
6
69
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim
Wyłożenie obejścia kościoła filialnego p.w. Niepokolanego Poczęcia NMP w Giżynie kostką granitową
37 500,00
6
70
Gmina Bojanowo
Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice
500 000,00
6
71
Gmina Bojanowo
Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie
372 804,00
6
72
Gmina Pogorzela
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bułakowie
184 123,00
6
73
Gmina Jaraczewo
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łobzowcu
217 950,00
6
74
Gmina Jaraczewo
Modernizacja świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół w Górze
351 980,00
6
75
Gmina Jaraczewo
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie
188 295,00
6
76
Gmina Żerków
Budowa sali sportowej w Chrzanie
490 105,00
6
77
Gmina Obrzycko
Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-pieszej w Piotrowie oraz budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie
299 314,00
6
78
Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła
Wymiana pokrycia dachowego hełmu wieży kościoła p.w. Św Jakuba Apostoła w Sokolnikach
125 043,00
6
79
Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Reymonta w Kołaczkowie
Prace remontowe we wnętrzu pałacu Reymonta w Kołaczkowie
48 487,00
6
80
Gmina Malanów
Zagospodarowanie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej w Bibiannie, Dziadowicach, Kotwasicach, Feliksowie, Żdżenicach i Targówce
500 000,00
6
81
Gmina Malanów
Wyposażenie miejscowości Dziadowice-Folwark, Grąbków, Miłaczew, Poroże w zaplecze sportowo-kulturalne
500 000,00
6
82
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym
Remont ścian zewnętrznych i okien kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym - Etap I
112 966,00
6
83
Gmina Rozdrażew
Remont świetlic wiejskich w Dzielicach, Grębowie i Nowej Wsi wraz zagospodarowaniem terenu przyległego
500 000,00
6
84
Gmina Miłosław
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Książnie
500 000,00
6
85
Gmina Miłosław
Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich w Skotnikach i Biechowie
256 887,00
6
86
Gmina Lubasz
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich
500 000,00
6
87
Gmina Niechanowo
Przebudowa chodników w miejscowościach: Jarząbkowo, Kędzierzyn, Miroszka oraz budowa szlaku pieszego w miejscowości Żelazkowo-Jelonek
385 340,00
6
88
Gołaniecki Ośrodek
Kultury
Budowa świetlicy wiejskiej
w Czerlinie
478 989,00
6
89
Gmina i Miasto Raszków
Rewaloryzacja parku w Przybysławicach miejsca wypoczynku i rekreacji
225 005,00
6
90
Gmina i Miasto Raszków
Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Moszczance
170 211,00
6
91
Gmina Białosliwie
Integracja środowiskowa pracowników i mieszkańców byłego sektora rolnictwa uspołecznionego na bazie remontu świetlicy wiejskiej w Nieżychowie
244 169,00
6
92
Gmina Jutrosin
Kształtowanie centrum wsi janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin
500 000,00
6
93
Gmina Jutrosin
Kształtowanie wsi Szkaradowo
363 099,00
6
94
Gmina Jutrosin
Kształtowanie centrum wsi Rogożewo oraz kształtowanie centrum wsi Domaradzie
378 133,00
6
95
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mikołaja
Odnowienie pokrycia dachowego na kościele cmentarnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Dubinie
140 337,00
6
96
Gmina Kobylin
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach oraz remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zdziętawy i Sroki
500 000,00
6
97
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świetych Golejewko
Remont elewacji i dachu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Golejewku oraz uporządkowanie jego otoczenia
500 000,00
6
98
Gmina Pakosław
Sworowo wioska budownictwa drewnianego - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
312 025,00
6
99
Gmina Pakosław
Remont i odnowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenów na place zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle
500 000,00
6
100
Gmina Pakosław
Kubeczki - Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów - remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
148 292,00
6
101
Gmina Pakosław
Ostrobudki wieś mleka, koni i miodu - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
396 968,00
6
102
Gmina Brodnica
Wyposażenie placów zabaw w Brodnicy, Przylepkach i Brodniczce - miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i nie tylko.
26 954,00
6
103
Gmina Tarnówka
Budowa budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalną i sportową do obsługi stadionu sportowego w Bartoszkowie
197 198,00
6
104
Gmina Tarnówka
Rozbudowa i remont świetlicy w Picewie
217 396,00
6
105
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP
Roboty budowlane przy zabytkowym kościele filiarnym z roku 1798 p.w. Świętej Rodziny w miejscowości Osówka polegające na wymianie ścian północnej i południowej łącznie z podwalinami i fundamentami kościoła
500 000,00
6
106
Gmina Ostrów Wielkopolski
Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Lamki
486 847,00
6
107
Gmina Dobrzyca
Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmińcu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie i Polskich Olędrach
219 047,00
6
108
Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Wielkim Buczku
Odnowienie elewacji zewnętrznej
 oraz dachu dzwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku
62 482,00
6
109
Gmina Lipka
Zagospodarowanie strefy
turystycznej nad jeziorem Łąkie, gmina Lipka
300 630,00
6
110
Gmina Miejska Górka
Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie
500 000,00
6
111
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św Marcina w Strzelcach Wielkich
Prace remontowe w kościele p.w. Św. Marcina Biskupa.
454 000,00
6
112
Gmina Piaski
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabonogu
96 920,00
6
113
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri,
Budowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem na Świętej Górze
500 000,00
6
114
Fundacja Olendrzy dla Polski
Stworzenie programu olenderskiego w skansenie olandia w Prusimiu
441 853,00
6
115
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Remont świetlicy wiejskiej w Szypłowie
300 219,00
6
116
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Remont świetlicy wiejskiej w Dęnie
225 764,00
6
117
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Odtworzenie centrum wsi Klęka oraz urządzenie placów zabaw we wszystkich miejscowościach sołectwa
421 027,00
6
118
Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Remont świetlicy wiejskiej w Wolicy Koziej
69 419,00
6
119
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowziecia NMP
Remont konstrukcji dachowej, stropu, wymiana pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem kościoła gotyckiego w Dębnie, gmina Nowe Miasto nad Wartą
274 236,00
6
120
Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie
Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn
352 945,00
6
121
Gmina Koźmin
Wielkopolski
Remont świetlic wiejskich
w Gościejewie i Staniewie
420 027,00
6
122
Gmina Koźmin
Wielkopolski
Budowa ośrodka
kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze
500 000,00
6
123
Gmina Zduny
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Perzyce wraz z zagospodarowaniem terenu
500 000,00
6
124
Gmina Orchowo
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szydłówcu
70 933,00
6
125
Gmina Orchowo
Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Slowikowie
145 059,00
6
126
Gmina Orchowo
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Myślątkowie
268 979,00
6
127
Gmina Orchowo
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skubarczewie
33 414,00
6
128
Gmina Gołuchów
Budowa świetlicy wiejskiej
 w miejscowości Szkudła
500 000,00
6
129
Gmina Gizałki
Otwarte strefy rekreacji wypoczynkowej w miejscowości Gizałki, Białobłoty, Szymanowice
200 692,00
6
130
Gmina Gizałki
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy
154 031,00
6
131
Gmina Mieleszyn
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Popowo Tomkowe, Dębłowo i Światniki Małe gm. Mieleszyn
340 590,00
6
132
Gmina Okonek
Budowa wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Lędyczku, Pniewie i Podgajach
182 629,00
6
133
Gmina Margonin
Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo ze szczególnym uwzględnieniem rekreacyjnych walorów otoczenia
498 996,00
6
134
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie
Wyposażenie świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice
140 479,00
6
135
Gmina Margonin
Remont świetlic wiejskich na obszarze Gminy Margonin we wsiach: Kowalewo, Lipiniec, Margońska Wieś, Próchnowo, Radwanki, Sypniewo, Zbyszewice
281 683,00
6
136
Gmina Borek Wielkopolski
Rozbudowa, przebudowa i remont świetlic wiejskich w Zalesiu i Studziannie
500 000,00
6
137
Miasto i Gmina
Ostrzeszów
Budowa placów zabaw
w centrach miejscowości: Myje, Potaśnia, Zajączki
40 113,00
6
138
Gmina Rawicz
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach
299 807,00
6
139
Rawicka Biblioteka Publiczna
Remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu
159 387,00
6
140
Gmina Kościan
Dom ogrodnika - miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia
381 989,00
6
141
Gmina Chodzież
Budowa wiejskiego klubu kultury w Milczu
496 038,00
6
142
Gmina Szczytniki
Rewaloryzacja skweru przy pomniku Ks. Kordeckiego w Szczytnikach
107 824,00
5
143
Gmina Szczytniki
Rewaloryzacja rynku w miejscowości Iwanowice
113 358,00
5
144
Gmina Doruchów
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów kulturalno rozrywkowych w Doruchowie
344 000,00
5
145
Gmina Czermin
Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Broniszewice II
500 000,00
5
146
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie - etap II
227 634,00
5
147
Gmina Łobżenica
Budowa placów zabaw w Łobżenicy
71 833,00
5
148
Gmina Wijewo
Remont świetlic wiejskich w Potrzebowie i Radomyślu wraz z zagospodarowaniem teren wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektów
158 934,00
5
149
Gmina Wilczyn
Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn - Kownaty - Mrówki - Świętne - etap I
478 777,00
5
150
Gmina Krzykosy
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pięczkowo i Sulęcinek
94 630,00
5
151
Gmina Zakrzewo
Budowa placów zabaw w m. Zakrzewo, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Czernice, Kujan, Głomsk, Drożyska Wielkie, Ługi, Wersk.
283 292,00
5
152
Dom Polski -
Zakrzewski Dom Kultury
Zagospodarowanie placu za
Domem Kultury w Zakrzewie
90 908,00
5
153
Gmina Przemet
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Górsko, Popowo Stare, Poswietno,, Radomierz, Saczkowo i Starkowo.
500 000,00
5
154
Gmina Przygodzice
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z remontem Sali wiejskiej w Wysocku Małym
438 802,00
5
155
Gmina Wyrzysk
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk - Osiek (II etap)
100 000,00
5
156
Gmina Pogorzela
Przebudowa ul. Rynek w Pogorzeli
185 847,00
5
157
Gmina Malanów
Wyposażenie centrum Malanowa w zaplecze kulturalne
453 590,00
5
158
Gmina Rozdrażew
Remont świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
212 670,00
5
159
Miasto i Gmina Gołańcz
Budowa parkingu przy ul. Dr. P. Kowalika w Gołańczy
226 897,00
5
160
Biblioteka Publiczna w Pakosławiu
Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych
157 824,00
5
161
Gmina Miejska Górka
Budowa kortu tenisowego w Miejskiej Górce
51 409,00
5
162
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Konarach
Wymiana dachu oraz odnowienie elewacji w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Konarach
154 109,00
5
163
Miasto i Gmina Krajenka
Budowa budynku (zaplecza) socjalno - sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Krajence
148 000,00
5
164
Gmina Śmigiel
Remont świetlicy w Czaczu
311 788,00
5
165
Gmina Kamieniec
Budowa budynku sali gimnastycznej z magazynami technicznymi do szczytu istniejącego budynku szkolnego w Parzęczewie
500 000,00
5
166
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobii
Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobii
247 877,00
5
167
Gmina Kłecko
Budowa boiska Wielofunkcyjnego w Michalczy
172 907,00
5
168
Gmina i Miasto Witkowo
Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni wraz z remontem świetlicy wiejskiej w Mielzynie oraz wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Jaworowo, gm. Witkowo.
500 000,00
5
169
Gmina i Miasto Witkowo
Urządzenie boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Ruchocinku, remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu w miejscowościach: Malenin, Ruchocinek Skorzęcin i Strzyżewo Witkowskie, gm.. Witkowo.
500 000,00
5
170
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Dziekanowicach
Remont dachu i części elewacji zabytkowego kościoła w Lednogórze, gmina Łubowo
100 166,00
5
171
Gmina Łubowo
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Owieczkach, gmina Łubowo
297 728,00
5
172
Gmina Łubowo
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Leśniewie
391 676,00
5
173
Gmina Łubowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Strychowie, gmina Łubowo
500 000,00
5
174
Gmina Łubowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Imielenku, gmina Łubowo
66 546,00
5
175
Gmina Łubowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Fiałkowie, gmina Łubowo
500 000,00
5
176
Gmina Łubowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Dziekanowice, gmina Łubowo
500 000,00
5
177
Gmina Poniec
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żytowiecku
500 000,00
5
178
Dom Kultury w Pleszewie
Urządzanie placów zabaw i budowa boiska na terenie gminy Pleszew
276 294,00
5
179
Gmina Pleszew
Remont Sali wiejskiej w Zawidowicach
307 029,00
5
180
Gmina Kramsk
Adaptacja Domu Strażaka na Centrum Pracy Twórczej w Kramsku
487 343,00
5
181
Gmina Kramsk
Uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wysokie - budowa parkingu ogólnodostępnego
436 371,00
5
182
Gmina Ujście
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie przyległych terenów w miejscowościach Ługi Ujskie, Chrustowo i Węglewo
500 000,00
5
183
Gmina Krotoszyn
Remont i rozbudowa Domu Ludowego wraz z dobudową kotłowni w Lutogniewie
500 000,00
5
184
Gmina Trzemeszno
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo
181 300,00
5
185
Gmina Szydłowo
Budowa świetlicy wiejskiej w Gądku
212 621,00
5
186
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie
Remont dachów i fasady kościoła parafialnego w Szydłowie
277 467,00
5
187
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie
Remont dachów i fasady kościoła parafialnego w Pokrzywnicy
326 435,00
5
188
Urząd Gminy w Szydłowie
Budowa placów zabaw w Skrzatuszu, Kotuniu, Dobrzycy, Róży Wielkiej i w Pokrzywnicy
146 228,00
5
189
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
Remont elewacji Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu- ściany frontowa i boczna z zachrystią wraz z osuszaniem fundamentów
397 470,00
5
190
Urząd Gminy Szydłowo
Remont świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu
55 272,00
5
191
Gmina Sieraków
Rewitalizacja parku wiejskiego w Kłosowicach - wykonanie zadaszenia i zagospodarowanie parku dla imprez wiejskich
46 500,00
5
192
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu
Przybudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna
500 000,00
5
193
Gmina Budzyń
Przybudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec
500 000,00
5
194
Gmina Budzyń
Przybudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno
500 000,00
5
195
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Kazimierza
Remont dachu i elewacji zabytkowego Kościoła w Podstolicach
154 944,00
5
196
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Kazimierza
Remont wieży i elewacji zabytkowego kościoła w Podaninie
138 318,00
5
197
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Bardzie
Remont elewacji i dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Bardzie
292 107,00
5
198
Gmina Września
Remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie
281 408,00
5
199
Gmina Września
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz
295 716,00
5
200
Gmina Międzychód
Budowa kompleksu sportowo-kulturalnego wraz z rozbudową Domu Kultury w m. Łowyń Gmina Międzychód
453 821,00
5
201
Gmina Międzychód
Przebudowa budynku noclegowego we wsi Mierzyn na Nadwarciańskie Centrum Turystyki Rowerowej
383 420,00
5
202
Gmina Duszniki
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młynkowo
245 184,00
5
203
Gmina Zaniemyśl
Modernizacja i realizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku
219 135,00
5
204
Gmina Zaniemyśl
Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli
206 790,00
5
205
Gmina Kiszkowo
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kiszkowo w miejscowościach Olekszyn, Skrzetuszewo
330 310,00
5
206
Gmina Kiszkowo
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Kiszkowo w miejscowościach Łagiewniki Kościelne oraz utworzenie placu zabaw w miejscowości Myszki
346 302,00
5
207
Gmina Jarocin
Budowa boiska w Golinie
40 000,00
5
208
Gmina Jarocin
Budowa boiska w Siedleminie
135 053,00
5
209
Gmina Skoki
Rozbudowa świetlicy wiejskiej
w Potrzanowie, gm. Skoki
169 567,00
5
210
Gmina Wronki
Urządzenie i zagospodarowanie
 boiska sportowego w Chojnie
84 000,00
5
211
Gmina Wronki
Odbudowa pomostów
rekreacyjno-wędkarskich na jeziorze Pożarowskim w Wartosławiu
88 000,00
5
212
Gmina Oborniki
Poprawa standardu publicznej infrastruktury społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Urbanie w Gminie Oborniki
90 882,00
5
213
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny
Remont istniejącej nawierzchni betonowej (chodnika) wokół zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Anny w Kiszewie
34 552,00
5
214
Gmina Kazimierz Biskupi
Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w m. Sokółki
184 474,00
5
215
Gmina Kazimierz Biskupi
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Konarzewek i Nieświastów, gm. Kazimierz Biskupi
218 726,00
5
216
Gmina Kleczew
Budowa świetlicy wiejskiej w Słowikach gm. Kleczew
268 709,00
5
217
Gmina Przykona
Świetlica wiejska z placem zabaw
w miejscowości Rogów, świetlica wiejska w miejscowości Żeroniczki
316 698,00
5
218
Gmina Przykona
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki gmina Przykona - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki
476 646,00
5
219
Gmina Mycielin
Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
265 240,00
4
220
Gmina i Miasto Pyzdry
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz odc. Pyzdry - Borzykowo
500 000,00
4
221
Gmina Rychtal
Remont świetlicy wiejskiej w Proszowie
160 450,00
4
222
Gmina Rychtal
Remont świetlicy wiejskiej w Drożkach
25 200,00
4
223
Gmina Rychtal
Budowa świetlicy wiejskiej - II etap w miejscowości Skorszów
109 000,00
4
224
Gmina Zagórów
Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
497 773,00
4
225
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie
Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów - etap - I
500 000,00
4
226
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dąbiu
414 611,00
4
227
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Apostoła Jana i Ewangelisty w Koźminku
Remont dachu i odnowienie elewacji zewnętrznej Kościoła Filialnego pw. Imienia Maryi w Złotnikach
172 107,00
4
228
Gmina Koźminek
Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek
467 925,00
4
229
Gmina Koźminek
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie
429 436,00
4
230
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci Kaliskiej
Adaptacja części remizy strażackiej na świetlicę w miejscowości Gać Kaliska
469 189,00
4
231
Gmina Łobżenica
Budowa ścieżki rowerowej Łobżenicy do Trzebonia wraz z zagospodarowaniem plaży
500 000,00
4
232
Gmina Miejska Sulmierzyce
Budowa parku miejskiego w Sulmierzycach przy ulicy strzeleckiej
500 000,00
4
233
Gmina Wijewo
Budowa Sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wijewie
500 000,00
4
234
Gmina Wijewo
Remont Wiejskiego Domu Kultury w Brennie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, polegający na zwiększeniu wartości obiektu
85 207,00
4
235
Gmina Krzymów
Pierwsze wyposażenie Ośrodka Kulturalno-Sportowego w Brzeźnie
60 737,00
4
236
Gmina Przemet
Budowa ścieżki rowerowej w Przemęcie w kierunku Saczkowa przeznaczonej do użytku publicznego
426 692,00
4
237
Gmina Ryczywół
Przebudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury
309 331,00
4
238
Gmina Damasławek
Przebudowa chodników i parkingu w centrum miejscowości Damasławek
108 773,00
4
239
Golina Golina
Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie
500 000,00
4
240
Dom Kultury w Bojanowie
Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego
91 960,00
4
241
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Przełożenie pokrycia dachowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bojanowie
63 987,00
4
242
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła
Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Mieścisku
189 045,00
4
243
Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu
Zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym p.w. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu
82 167,00
4
244
Gmina Rakoniewice
Remont Sali wiejskiej w miejscowości Błońsko
271 276,00
4
245
Gmina Rakoniewice
Remont sali wiejskiej w miejscowości Gola
205 709,00
4
246
Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu
Wykorzystanie walorów parku dworskiego Raczyńskich oraz dziewiętnastowiecznego spichlerza ryglowego w aktywizacji społeczności wsi Białośliwie
500 000,00
4
247
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim
Naprawa dachu oraz konstrukcji sklepienia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Jadwigi w Wilkowie Polskim
330 982,00
4
248
Gmina Wielichowo
Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy
365 265,00
4
249
Gmina Zbąszyń
Poprawa stanu istniejącej infrastruktury służącej mieszkańcom gminy Zbąszyń poprzez remont boisk w miejscowościach Nądnia i Łomnica oraz przebudowę z rozbudową Sali wiejskiej w Nowej Wsi Zbąskiej
471 360,00
4
250
Gminny Ośrodek Kultury w Lipce
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka
345 326,00
4
251
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu
Renowacja elewacji oraz orynnowania kościoła, renowacja elewacji kaplic przykościelnych oraz remont budynku biblioteki parafialnej w Kwilczu
500 000,00
4
252
Gmina Kamieniec
Remont budynku Sali wiejskiej w miejscowości Wąbiewo. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Sali wiejskiej w miejscowości Wąbiewo
217 124,00
4
253
Gmina Kamieniec
Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepowice
290 056,00
4
254
Gmina Kamieniec
Budowa budynku z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z instalacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ujazd. Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ujazd.
356 121,00
4
255
Gmina Kamieniec
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w istniejącym budynku po byłej szkole z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z bazą noclegową oraz zagospodarowaniem przylegającego do budynku terenu w miejscowości Kotusz
307 388,00
4
256
Gmina Kamieniec
Budowa chaty biesiadnej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamieniec
360 866,00
4
257
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny i Niepokalanego Serca Maryi w Łękach Wielkich
Remont zabezpieczająco-wzmacniający kościoła drewnianego pw. Św. Katarzyny w Łękach Wielkich
500 000,00
4
258
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Konojadzie
Odnowienie dachu oraz elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja apostoła w Konojadzie
500 000,00
4
259
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Krobii
Remont i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krobi
137 011,00
4
260
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Okonku
Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury
500 000,00
4
261
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wojciecha
Konserwacja więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego na kościele p.w. Św. Wojciecha w Margoninie
232 000,00
4
262
Gmina Siedlec
Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Źodyniu
397 293,00
4
263
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Tuchorzy
256 430,00
4
264
Gmina Siedlec
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bęlęcinie i zagospodarowanie terenu wokół
246 155,00
4
265
Dom Kultury w Pleszewie
Urzadzenie placu zabaw w Taczanowie Drugim
30 737,00
4
266
Gmina Lwówek
Odnowa centrum wsi Pakosław poprzez modernizacje boisk sportowych
81 961,00
4
267
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Trębczowie
Przywrócenie świetności zabytkowemu kościołowi parafialnemu p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Trębaczowie
88 966,00
4
268
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła
Remont parkingu przy domu pogrzebowym praz remont placu przy kościele parafialnym w Russocicach
379 878,00
4
269
Gmina Opatówek
Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym przy zespole Szkół w Tłokini Wielkiej, gmina Opatówek
500 000,00
4
270
Gmina Września
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejścowosci Bierzglinek
249 346,00
4
271
Gmina Śrem
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mechlinie
481 679,00
4
272
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu
Remont dachu kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Zaniemyślu
128 916,00
4
273
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu
135 533,00
4
274
Gmina Kiszkowo
Renowacja boiska piłkarskiego z zapleczem oraz odnowienie skweru w Kiszkowie
362 761,00
4
275
Gmina Jarocin
Budowa parkingu w Mieszkowie
464 078,00
4
276
Gmina Jarocin
Zagospodarowanie z rewitalizacją otoczenia wokół zabytkowego sanktuarium w Golinie
182 658,00
4
277
Gmina Jarocin
Budowa boiska w Wilkowyi
188 836,00
4
278
Gmina Pobiedziska
Remont nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodarowanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice
124 213,00
4
279
Gmina Pobiedziska
Wrota Puszczy Zielonka - Centrum Edukacji Ekologicznej
500 000,00
4
280
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Strzyżewie Kościelnym
Odnowa miejscowości Strzyżewo Kościelne poprzez urządzenie i utwardzenie placu przy kościele - parkingu i chodnika
138 476,00
4
281
Gmina Gniezno
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Kościelnym
173 435,00
4
282
Miasto i Gmina Szamotuły
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1848 P do wsi Mutowo
500 000,00
4
283
Gmina Środa Wielkopolska
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chudzice
110 592,00
4
284
Gmina Stare Miasto
Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej
500 000,00
4
285
Gmina Stare Miasto
Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno-kulturalne
299 054,00
4
286
Gmina Ślesin
Budowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Biskupie
317 804,00
4
287
Gmina Ślesin
Modernizacja i remont świetlic
 wiejskich w miejscowościach: Głębockie, Ostrowąż
371 013,00
4
288
Gmina Sompolno
Budowa parku rekreacyjnego
z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego parku w Mąkolnie - I etap
499 999,00
4
289
Gmina Sompolno
Przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Ryn, obręb geodezyjny Marcjanki
290 551,00
4
290
Gmina Gostyń
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie
421 000,00
4
291
Gmina Brudzew
Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Brudzewie
500 000,00
4
292
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Psarskiem
Rewitalizacja terenu przykościelnego oraz renowacja witraży połączona z wykonaniem iluminacji świetlnej elewacji kościoła w Psarskiem
499 643,00
4
293
Gmina Powidz
Rozbudowa sanitariatów przy istniejącym polu campingowym
323 111,00
4
294
Gmina Przykona
Remont (wymiana pokrycia
dachowego) budynku użyteczności publicznej - świetlicy w miejscowości Smulsko oraz remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w Radyczynach
80 514,00
4
295
Gmina Lisków
Zagospodarowanie przestrzenie publicznej w miejscowości Lisków i Żychów poprzez przebudowę i modernizację chodników i placów.
339 893,00
3
296
Gmina Lisków
Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu kultury na terenie gminy Lisków
485 841,00
3
297
Gmina Krzemieniewo
Remont parkingów obsługujących boisko sportowe ORLIK
97 427,00
3
298
Gmina Rakoniewice
Otworzenie i przesunięcie pomnika Matki Boskiej w Rakoniewicach
54 056,00
3
299
Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonnie
Remont elewacji wieży i dachu na kościele w miejscowości Jabłonna
67 515,00
3
300
Parafia pw. Św. Marcina i Stanisława Biskupa w Rakoniewicach
Remont drogi procesowej oraz drzwi zewnętrznych kościoła parafialnego w Rakoniewicach
151 639,00
3
301
Gmina Osieczna
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej
236 105,00
3
302
Gmina Kłecko
Rozbudowa infrastruktury kąpieliska w Kłecku
387 890,00
3
303
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy
Wymiana pokrycia dachówek ceramicznych oraz renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej Kościoła p.w. Ap. Piotra i Pawła w Tuchorzy
238 564,00
3
304
Gmina Bralin
Zagospodarowanie terenów przyległych do Domów Ludowych w miejscowościach wiejskich na terenie Gminy Bralin
400 593,00
3
305
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Ujściu
Remont elewacji i renowacja witraży na kościele p.w. Św. Mikołaja w Ujściu
500 000,00
3
306
Gmina Łęka Opatowska
Przebudowa starej Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele społeczne - roboty wewnętrzne wykończeniowe
139 632,00
3
307
Gmina Łęka Opatowska
Przebudowa istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Opatów
218 230,00
3
308
Gmina Rydzyna
Budowa środowiskowej Sali sportowej w miejscowości Dąbcze
500 000,00
3
309
Gmina Granowo
Budowa ścieżki rowerowej Niemierzyce - Kubaczyn wraz z miejscami odpoczynku oraz remontem strzelnicy
500 000,00
3
310
Gmina Granowo
Budowa ścieżki rowerowej Granowo - Granówko
351 062,00
3
311
Gmina Granowo
Budowa placów zabaw w Niemierzycach, Januszewicach i Kubaczynie oraz rekultywacja boiska w Kubaczynie
133 423,00
3
312
Gmina Granowo
Wyposażenie świetlic w Januszewicach, Granówku i Drużyniu
77 522,00
3
313
Gmina Miedzichowo
Modernizacja placów zabaw w Gminie Miedzichowo
91 323,00
3
314
Gmina Miedzichowo
Wyposażenie wiejskiego centrum kulturalno - rekreacyjnego w Grudnej i świetlicy wiejskiej w Jabłonce Starej
129 008,00
3
315
Gmina Lipno
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipowej w Wilkowicach
439 197,00
3
316
Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie
Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
90 592,00
3
317
Gmina Żelazków
Remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę pamięci oraz świetlicę wiejską
50 214,00
3
318
Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Bartłomieja w Kębłowie
Remont dachu na kościele p.w. Św. Bartłomieja w Kebłowie
147 640,00
3
319
Gmina Wolsztyn
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Świetnie , gm. Wolsztyn
139 344,00
3
320
Gmina Jarocin
Budowa boiska w Cielczy
312 050,00
3
321
Gmina Pobiedziska
Skate Park Jerzykowo
65 185,00
3
322
Gmina Kępno
Przebudowa budynków Domów
Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka
500 000,00
3
323
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borzysławiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy na cele rekreacyjne
500 000,00
3
324
Miasto i Gmina Szamotuły
Budowa i doposażenie placów zabaw w Gminie Szamotuły
112 000,00
3
325
Miasto i Gmina Szamotuły
Wzrost atrakcyjności turystycznej i zwiększenie integracji społecznej mieszkańców poprzez budowę chodnika w Koźlu i remont chodnika w Gałowie
39 000,00
3
326
Gmina Nekla
Przebudowa ulicy Rynek - odnowa centrum Nekli - etap II
200 149,00
3
327
Gmina Murowana Goślina
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo
171 691,00
3
328
Gmina Murowana Goślina
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku
216 500,00
3
329
Gmina Opalenica
Remont i modernizacja obiektów i otoczenia budynków sal wiejskich w miejscowościach: Kozłowo, Łagwy, Terespotockie, Troszczyn i Kopanki
141 858,00
3
330
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Mikołaja w Żydowie
Zagospodarowanie terenu wokół parafii rzymsko-katolickiej w Żydowie poprzez utwardzenie nawierzchni, przygotowanie terenu pod oświetlenie, wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
124 239,00
3
331
Gmina Nowy Tomyśl
Odnowa Centrum wsi Boruja Kościelna poprzez przebudowę placu Kościelnego oraz terenów wokół OSP i Wiejskiego Domu Kultury
328 857,00
3
332
Gmina Kleszczewo
Przebudowa i modernizacja
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie - etap II
324 568,00
3
333
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Kleszczewie
Budowa boiska sportowego
wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie
262 989,00
3
334
Gmina Kleszczewo
Zagospodarowanie centrum
miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy
279 246,00
3
335
Gmina Stare Miasto
Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto
500 000,00
3
336
Gmina Ślesin
Rewitalizacja rynku w Ślesinie
500 000,00
3
337
Gmina Stęszew
Remont budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Mirosławki i Tomiczki wraz z zagospodarowaniem terenu
238 597,00
3
338
Gmina Kazimierz Biskupi
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a Kościołem p.w. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego parku kulturowego na terenie gminy Kazimierz Biskupi - etap I - zadanie związane z przebudową śródlądowej wody powierzchniowej na potrzeby utworzenia parku kulturowego
481 900,00
3
339
Gmina Kórnik
Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społeczności lokalnej
357 935,00
3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Drukuj