Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnosci i aktywizacja

Szczegóły
Utworzono: środa, 13, luty 2008 13:54

 

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych do realizacji opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR. Pomoc może dotyczyć w szczególności:

Beneficjent

LGD wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Udział kosztów bieżących w budżecie LGD

Koszty bieżące (administracyjne) lokalnej grupy działania stanowią koszt kwalifikowalny jedynie do wysokości 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji zgodnych z LSR, zrealizowanych w tym okresie w ramach działań osi 4 Leader.

Drukuj