Gospodarka wodno-ściekowa

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 23, listopad 2015 09:34
Glanc Władysław

 

W ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu. Wsparciem zostaną objęte operacje w miejscowościach zlokalizowanych poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
 
Beneficjenci:

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy:

Koszty kwalifikowalne obejmują:

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji powinny być nabywane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - jeśli dotyczy.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj