Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 23, listopad 2015 09:40
Glanc Władysław

 

W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast,  mają słaby dostęp  do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowana. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.
 
Ponadto, w wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej.
 
Ww. działania przyczyniać się mają do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci:

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie obejmuje:

Koszty kwalifikowalne obejmują:

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj