Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

TERMIN OCENY POSTĘPOWANIA

Samorząd Województwa dokonuje oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 60 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji.

Wezwania do usunięcia braków / złożenia wyjaśnień oraz przypadki, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu lub wystąpienie o kontrolę doraźną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wydłużają termin dokonania oceny, o czas niezbędny do usunięcia braków/składania wyjaśnień oraz o czas niezbędny do uzyskania opinii lub wyników kontroli doraźnej, o czym Samorząd Województwa informuje Beneficjenta na piśmie.

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW / ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ

W przypadku, gdy złożona dokumentacja zawiera braki, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli istnieje konieczność uzyskania wyjaśnień, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do udzielenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli Beneficjent, nie złożył wymaganych dokumentów lub wyjaśnień w terminie, Samorząd Województwa dokonuje oceny w oparciu o posiadane dokumenty.

WYNIK OCENY POSTĘPOWANIA

O wyniku dokonanej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent jest informowany pisemnie.