Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Obowiązki beneficjenta

 

Beneficjent zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy z Samorządem Województwa, w tym do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w przypadku gdy przepisy pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto, przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do umowy „Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020”.

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 obowiązuje beneficjentów:

 • nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz
 • będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł netto.

WYJĄTKI OD STOSOWANIA ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

 • zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są:
  1. usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,
  2. nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,
  3. zakup czasu antenowego,
  4. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,
  5. dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
  6. dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,
  7. umów z zakresu prawa pracy;
 • wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
 • wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

TERMIN PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI

Najwcześniej w dniu zawarcia umowy, a jednocześnie nie później niż w terminie 4 miesięcy przed pierwszym dniem terminu na złożenie wniosku o płatność możliwe jest złożenie przez Beneficjenta dokumentacji związanej z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, potwierdzającej wybór najkorzystniejszej oferty. Na tym etapie możliwe jest również złożenie umowy z wykonawcą

Jeżeli przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie ofertowe zostanie ocenione przez Samorząd Województwa pozytywnie, Beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.