Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ocena postępowania ofertowego

 

TERMIN OCENY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dokumentacja postępowania ofertowego zostanie oceniona przez Samorząd Województwa w terminie 30 dni od dnia jej złożenia przez Beneficjenta.

BRAKI / UCHYBIENIA

W przypadku, gdy złożona dokumentacja z postępowania ofertowego, będzie zawierała braki lub uchybienia, Samorząd Województwa poinformuje Beneficjenta o zakresie braków lub uchybień wraz ze wskazaniem, iż w sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty zostaną przedstawione do refundacji, na podstawie tak przeprowadzonego postępowania ofertowego, bez usunięcia tych braków i uchybień, które go dotyczą, zastosowana zostanie kara administracyjna, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do umowy. Jednocześnie, Samorząd Województwa poinformuje Beneficjenta o możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania ofertowego i złożenia dokumentacji z ponownie przeprowadzonego postępowania ofertowego, która go dotyczy wraz z wnioskiem o płatność.

WYNIK OCENY POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

O wyniku oceny dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ofertowego Beneficjent jest informowany pisemnie.

Jeżeli przeprowadzone przez Beneficjenta postępowanie ofertowe zostanie ocenione przez Samorząd Województwa pozytywnie, Beneficjent nie będzie zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność dokumentacji potwierdzającej zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.