Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zasady konkurencyjności PROW 2014-2020

 

W przypadku gdy przepisy Pzp nie mają zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto, Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020, określonymi w umowie o przyznaniu pomocy.

SPEŁNIENIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

 • upublicznić zapytanie ofertowe, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
  1. opis przedmiotu zamówienia,

– jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,

– który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,

 1. warunki udziału w postępowaniu,
 2. kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 3. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 4. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego,
 5. warunki wykluczenia,
 6. termin realizacji zamówienia;
 • wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert (w przypadku gdy beneficjent dopuszcza składanie ofert częściowych postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców) w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów:

 • sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju
  i o tym samym przeznaczeniu;
 • możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie;
 • możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).

POWIĄZANIA OSOBOWE / KAPITAŁOWE

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowejwysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Modyfikacja treści zapytania ofertowego:

 • po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,
 • przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:
 • obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz
 • odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

ODRZUCENIE OFERTY

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub
 • złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza się ją co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego,

 • wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
 • nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu – beneficjent powinien powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

ZMIANA UMOWY

Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:

 • informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;
 • wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;
 • informację o spełnieniu warunku,
 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;
 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
 • datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;
 • następujące załączniki:
  1. potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
  2. potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie to zostało skierowane oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
  3. złożone oferty,
  4. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
  5. potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę,
  6. kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą,
  7. inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.

DOKUMENTOWANIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna lub faks, z zastrzeżeniem że:

 • protokół z postępowania sporządzany jest w formie pisemnej;
 • umowa z wykonawcą zamówienia, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, zawierającego szczegółowe dane o transakcji.