Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Kary administracyjne

 

W sytuacji zrealizowania zadania, w ramach którego koszty zostaną przedstawione do refundacji, na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego, bez usunięcia braków i uchybień, które dotyczą tego postępowania, zastosowana zostanie kara administracyjna.

METODA DYFERENCYJNA

W celu ustalenia istnienia oraz wielkości szkody zasadniczo należy wykorzystać metodę dyferencyjną, tj. należy porównać wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich kosztów w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości kar administracyjnych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym w szczególności ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem.

METODA WSKAŹNIKOWA

W sytuacji, gdy metoda dyferencyjna jest niemożliwa do zastosowania, tj. skutki naruszenia są pośrednie lub rozproszone, a zatem trudne do oszacowania, należy zastosować metodę wskaźnikową.

W przypadku zastosowania metody wskaźnikowej wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

Wk = W% x Wkw x Wś

gdzie:

Wk – wysokość kary administracyjnej

Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia

W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary, zgodnie z tabelą poniżej

Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków PROW 2014-2020.

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń zasad konkurencyjności w tym samym zamówieniu nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.

Załączniki:
Pobierz plik (wskaźniki procentowe.pdf)wskaźniki procentowe.pdf[ ]32 kB