Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Kary administracyjne po nowelizacji z 2016r.

 

Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, z drugiej zaś skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

METODA DYFERENCYJNA

Zasadniczo do ustalenia istnienia oraz określenia wielkości szkody należy stosować metodę dyferencyjną, polegająca na porównaniu wysokości rzeczywiście wydatkowanych (lub zakontraktowanych) środków na sfinansowanie zamówienia po zaistnieniu naruszenia ze stanem hipotetycznym, jaki by istniał, gdyby nie nastąpiło rozpatrywane naruszenie. Innymi słowy, należy uchwycić różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków „PROW 2014-2020” po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca. Zasadą powinna być konkretyzacja wysokości korekt finansowych. Konkretyzacja ta ma polegać na ustaleniu wysokości szkody na podstawie analizy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności ofert złożonych przez wykonawców. Powyższa analiza winna mieć przede wszystkim na celu indywidualne oszacowanie rozmiaru szkody spowodowanej ujawnionym naruszeniem.

METODA WSKAŹNIKOWA

W przypadkach, gdy obliczenie konkretnego rozmiaru szkody wywołanej naruszeniem jest trudne, czy wręcz niemożliwe, dla ustalenia wysokości korekty posłużyć się należy metodą wskaźnikową.

Stosując metodę wskaźnikową wysokość kary administracyjnej oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej kary, zgodnie z załączoną tabelą Wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164.), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków „PROW 2014-2020”  i wysokości faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia, według wzoru:

Wk = W% x Wkw. x Wś

gdzie:

Wk – wysokość kary administracyjnej;

Wkw. – wysokość faktycznych kosztów kwalifikowalnych dla danego zamówienia;

Wś – procentowa wartość dofinansowania ze środków UE;

W% – wskaźnik procentowy nałożonej kary.

W przypadku wykrycia szeregu naruszeń w tym samym postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia nie kumuluje się kar. W przypadku wystąpienia kilku naruszeń do ustalenia wysokości kary administracyjnej przyjmuje się najwyższy ze wskaźników procentowych, jakie wg poniższej tabeli zostaną dla tych naruszeń ustalone.

W przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Tabela wskaźników.pdf)Tabela wskaźników.pdf[ ]63 kB