Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Dokumenty Programowe

Zaktualizowany wzór umowy – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

 

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała zaktualizowany wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja umowy o przyznaniu pomocy w ramach ww. działania oznaczona jest numerem U-1/PROW 2014-2020/7.2.1/16/02z.

 

 

Księga wizualizacji

 

Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się oficjalna wersja Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020.

Przypominamy, że Beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani do informowania opinii publicznej, odbiorców działań i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mogły zostać zrealizowane dzięki unijnej pomocy finansowej.

Wszelkie informacje odnośnie wizualizacji oraz wzory logotypów do pobrania znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/PROW-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
Ponadto w pliku "Załączniki do księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020" zamieszczono wzory tablic informacyjnych dla wszystkich działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

Listy ocenionych LSR - EFRROW i EFMR

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wyników konkursu  na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), informujemy, że wyboru LSR dokonano w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w województwie wielkopolskim. Wysokość dostępnych środków ustalona jest odrębnie dla każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Stąd w ramach budżetu będącego do dyspozycji dla województwa wielkopolskiego z EFRROW wynoszącego 73 245 455,81 EUR wybrano 29 LSR, natomiast w ramach budżetu z EFMR wynoszącego 7 000 000,00 EUR wybrano 2 LSR.
Poniżej zamieszczono listy ocenionych LSR wg podziału na fundusz EFRROW i EFMR.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_EFMR.pdf)Lista LSR w ramach EFMR[ ]33 kB
Pobierz plik (lista_EFRROW.pdf)Lista LSR w ramach EFRROW[ ]38 kB

Przekazanie wzoru formularza wniosku o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 

Szanowni Państwo,
Zamieszczamy wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dla poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że zgodnie z zapisami § 5 Rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. poddziałania, wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy ramowej. Tym samym Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie będzie ogłaszał naboru wniosków o przyznanie pomocy dla tego poddziałania.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, sekretariat poziom 4, pokój 448, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu 61 62 66 000.

Lokalne Grupy Działania

 

     LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.

     Wybór LSR do ich realizacji przez LGD będzie dokonywany przez samorząd województwa, jako instytucję odpowiedzialną zgodnie z art. 33 ust 3 rozporządzenia ramowego. Na poziomie regionalnym będzie ustanowiona komisja wybierająca. Ogłoszenie konkursu na wybór LSR będzie skoordynowane w całym kraju. Poza kryteriami wynikającymi z art. 32 – 34 rozporządzenia ramowego określone zostaną dodatkowe warunki dotyczące: sposobu funkcjonowania LGD oraz zaangażowania przedstawicieli poszczególnych sektorów, spójności obszaru objętego LSR, przyjętych przez LGD zasad współpracy z beneficjentami i zasad zapobiegających nakładaniu się pomocy z różnych funduszy UE oraz sposobu informowania lokalnej społeczności o realizowanej LSR. Wybrana może zostać LSR, która będzie realizowana przez LGD działającą w formie prawnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną przewidzianego w przepisach ustawy o realizacji Programu oraz o RLKS.  Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Dodatkowo konieczne będzie aby wybrane do realizacji LSR otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach przeprowadzonej oceny. Ponadto w proces oceny zostaną zaangażowani eksperci wybrani na poziomie regionalnym. Po dokonaniu wyboru LSR, LGD przed rozpoczęciem realizacji LSR, będą miały obowiązek poprawy tych elementów strategii, które zostaną wskazane przez ekspertów jako jej wymagające.

     Zgodnie z art. 33 punkt 4 rozporządzenia ramowego wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE UP. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do składania lokalnych strategii rozwoju nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed tą datą przewidzianą w rozporządzeniu ramowym na wybór LSR. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do wniosków na wybór ich LSR nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR i LGD.

Podkategorie