Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Dokumenty Programowe

Wysokość środków dostępnych w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w woj.wielkopolskim

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 8 października 2015 roku, dla którego termin składania wniosków obowiązywał od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku, wypełniając zapisy regulaminu konkursu na wybór LSR, w tym postanowienia załącznika nr 6 do tego regulaminu, informujemy o ustaleniu przez Instytucję Zarządzającą kwot dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W województwie wielkopolskim kwotą dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020 jest kwota: 73 245 455,81 EUR.

Wykaz kandydatów na ekspertów

 

Szanowni Państwo,
w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 49 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2014 roku, poz. 1146), poniżej zamieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów.

 

„Wykaz kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Lp. Imię i Nazwisko Adres mailowy Dziedzina
1. Marek Derski rozwój obszarów wiejskich (PROW)
2. Agnieszka Morawska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
3. Aleksander Nowrot rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
4. Izabela Pustkowska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
5. Piotr Kryszczak rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)

 

Pytania i odpowiedzi

 

Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informuję, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu:
- dla operacji realizowanych w poddziałaniu 19.2 (z wyłączeniem „premii”), w przypadku których jest wymagane przedstawienie biznesplanu:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_inne.xlsx
- dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2:
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/BP_premie_a.xlsx

Interpretacje ARiMR dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pismo ARiMR - utrata statusu bezrobotnego
Pismo ARiMR - przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności w trakcie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
- wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (zmiany w biznesplanie)
Pismo ARiRM
- wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2 (dodatkowe kody PKD)
Pismo ARiMR
- dotyczy sposobu rozliczenia drugiej transzy pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
- zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Pismo ARiMR
- wyjaśnienia dotyczące projektów grantowych w poddziałaniu 19.2
Pismo ARiMR
- Przekształcenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy ze spółki cywilnej w spółkę jawną
Pismo ARiMR - Wyjaśnienia dotyczące poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
- Interpretacja przepisów dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
- możliwość ponoszenia kosztów kwalifikowalnych przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy
Pismo ARiMR
- dotyczy definicji miejsca pracy w odniesieniu do kryteriów wskazanych w Wytycznych MRiRW nr 2/1/2016
Pismo ARiMR
- dotyczy szczegółowych warunków i trybów przyznawania pomocy finansowej
Pismo ARiMR
- dotyczy warunku wypłat pomocy na projekt grantowy
Pismo ARiMR - warunek minimalnej wartości całkowitej operacji
Pismo ARiMR
- inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
Pismo ARiMR
- dotyczy zakupionego sprzętu w ramach poddziałania 19.2- przedmiot zestawu rejestrowanego
Pismo ARiMR
 - wyjaśnienia w zakresie 19.2 dotyczące § 29 ust. 1 pkt 1lit. c
Interpretacja ARiMR dla poddziałania 19.2
- dotyczące warunku § 5 ust. 1 p.1 lit.a
Pismo ARiMR
- początkowy moment ponoszenia kosztów
Pismo ARiMR
- klasyfikacja działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
- wyjaśnienia dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie - 19.2 PROW
Pismo ARiMR
- wyjaśnienia w zakresie 19.2
Pismo ARiMR
- wyjaśnienia do 19.2
Pismo ARiMR
- protesty wnioskodawców
Pismo ARiMR - wyjaśnienia dla 19.2
Pismo ARiMR
- numer identyfikacyjny 19.2.
Pismo ARiMR - wyjaśnienia w zakresie - 19.2
Pismo ARiMR -
wyjaśnienia dotyczące 19.2
Pismo ARiMR
- budowa hali magazynowej i efekt deadweight
Pismo ARiMR
- dotyczy biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR - wyjaśnienia biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR - informacje dotyczące biznesplanu dla 19.2
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie - 19.2
Pismo ARiMR -
wyjaśnienia dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
– wyjaśnienia w zakresie - 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie - 19.2
Pismo ARiMR - obliczanie wysokości pomocy
Pismo ARiMR - infrastruktura turystyczna w podziałaniu 19.2
Pismo ARiMR
- beneficjent poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
- podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR - podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR - usługi turystyczne w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR - prawo zamówień publicznych w działaniu 19.2
Pismo ARiMR - agroturystyka w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR - de minimis w ramach działania 19.2
Pismo ARiMR - podejmowanie działalności gospodarczej
Pytania i odpowiedzi
dla poddziałania 19.2
Pismo ARiMR
 - ponoszenie wydatków
Pismo ARiMR
- rozwijanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
- podejmowanie działalności gospodarczej
Pismo ARiMR
- realizacja operacji metodą zaprojektuj i wybuduj
Pismo ARiMR - możliwość otrzymania wsparcia w ramach działania 19.2.
Pismo ARiMR - możliwość uzyskania wsparcia w ramach działania 19.2.
Pismo ARiMR – rozliczenie kwoty pomocy w ramach podejmowania działalności gosp.
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie rozwijania działalności gosp. - 19.2 PROW
Pismo ARiMR
– wyjaśnienia w zakresie postanowień umowy - 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie ujęcia kosztów przez JSFP - 19.2 PROW
Pismo ARiMR – zatrudnienie os. współpracującej; wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu (nr 2) w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu w zakresie 19.2 PROW

 

Interpretacje dla operacji typu Inwestycje w targowiska

Pismo MRiRW - weryfikacja spełniania kryteriów wyboru 1 oraz nr 4
Pismo ARiMR
- Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Pismo MRiRW - dot. targowisk

Interpretacje ARiMR dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa

Pismo MRiRW - wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania
Pismo ARiMR
- wątpliwości dot. Gospodarki wodno-ściekowej
Pismo ARiMR - wyjaśnienie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
Pismo ARiMR – internet szerokopasmowy

 Interpretacje dla poddziałania 19.4

Pismo ARiMR - dodatkowe wyjaśnienia w sprawie możliwości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę członka Zarządu LGD
Pismo ARiMR
- sporządzanie informacji monitorującej
Pismo ARiMR
- obliczanie poziomu zatrudnienia
Pismo MRiRW - pismo MRiRW dotyczące realizacji LSR
Pismo MRiRW - stanowisko MRiRW dotyczące postanowień umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR
Pismo ARiMR - w zakresie utrzymania zatrudnienia

Interpretacje dla poddziałania 19.3

Pismo MRiRW - dotyczące zmiany projektu współpracy
Pismo MRiRW
- dotyczące kryterium wyboru operacji
Pismo MRiRW
- dotyczącego uczestniczenia w projekcie współpracy partnera
Pismo MRiRW - dotyczące przygotowania połączone z realizacją współpracy

Realizacja LSR

Pismo MRiRW - dotyczy wątpliwości odnośnie zaliczenia sołtysa do organów władzy publicznej

W załączeniu odpowiedź na zapytanie w możliwości ubiegania się przez LGD o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamieszczamy scalone zestawienie pytań i odpowiedzi wraz z ostatnimi interpretacjami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdzonymi w dniu 02.12.2015. Te zestawienie pojawi się również na stronie internetowej ministerstwa. Mając na uwadze różny czas odpowiedzi udzielonych na pytania przedstawiono różnymi kolorami uzupełnienia, tak żebyście mogli Państwo łatwiej odnaleźć różnice.

Kolor czarny – pytania i odpowiedzi z pierwszej tury (są już na stronie).
Kolor czerwony – pytania i odpowiedzi z drugiej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury; są już na stronie).
Kolor niebieski – pytania i odpowiedzi z trzeciej tury (w tym zmiany w zakresie odpowiedzi z pierwszej tury; będą wkrótce na stronie).

Pytania i odpowiedzi w zakresie działania LEADER objętego PROW 2014-2020

 W załączniku trzecie zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania

Pytania i odpowiedzi - drogi lokalne III paczka

W załączeniu drugie zestawienie pytań i odpowiedzi  dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania

Pytania i odpowiedzi - drogi lokalne II paczka

W załączeniu pierwsze zestawienie pytań i odpowiedzi  dotyczące dróg lokalnych. Sukcesywnie będziemy starali się zamieszczać odpowiedzi na następne pytania.

Pytania i odpowiedzi - drogi lokalne I paczka

 

Interpretacja dotycząca działania "Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW 2014 - 2020

Strona 1

Strona 2

„Pytania LGD ws. podejścia Leader w okresie programowania 2014-2020”

Pytania CDR

Interpretacja Miniterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obliczania liczby mieszkańców zamieszkujących obszar LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejksich na lata 2014 – 2020.

Określenie początkowego momentu ponoszenia kosztów w ramach działania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

 

Załączniki:
Pobierz plik (drogi lok III.pdf)drogi lok III.pdf[ ]583 kB
Pobierz plik (image.pdf)Drogi lokalne[ ]2094 kB
Pobierz plik (odp1.jpg)Strona nr 1[ ]208 kB
Pobierz plik (odp12.jpg)Strona nr 2[ ]209 kB
Pobierz plik (pytania_cetner.pdf)Pytania CDR[ ]701 kB

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

Dnia 9 października br. zostało opublikowane  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570).

Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełnić cele szczegółowe dla działalności oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozporządzeniu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).


Zakres wsparcia

Zgodnie z § 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570) pomoc jest przyznawana na operację w zakresie :

 1. Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
 2. Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. , ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 20. 12. 2013, str. 320), zwana dalej „LSR”, przez:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. z.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.6, str 436, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
  3. rozwijanie działalności gospodarczej,
  4. podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w zakresie określonym w lit. a –c.
 3. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonywującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
  1. w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. M rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20. 12. 2013, str. 487, z późn. zm), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/ 2013”, lub
  2. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
  3. w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 4. Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na  budowie lub modernizacji targowisk, objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 5. Zachowywanie dziedzictwa lokalnego tj. o cechach wynikających z historii lub tradycji danego obszaru.
 6. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
  1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo,
  2. skracają dystans lub czas dojazdów do tych obiektów.
 7. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.


Beneficjenci:

Zgodnie z § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 215 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570) o pomoc może ubiegać się podmioty będące:

 1. Osoby fizyczne, jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm)
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajdującej się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
  • osobową prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a.
 2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
 3. W przypadku gdy podmiotowi ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuję działalność gospodarczą, do której stosuję się przepisy z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1 )
 4. O pomoc może ubiegać się również gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.


Koszty kwalifikowalne :

Zgodnie z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 215 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570) pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarów,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenie i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z praca pracowników beneficjenta, a także ine koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębrnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników,
 9. podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia 1303/2013.


Kryteria wyboru:

Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR.
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
Zgodnie z § 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 215 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570):

 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego Beneficjenta.
 2. W przypadku beneficjenta realizującego operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b limit, o którym mowa w ust. 1, wynosi 500 tys. złotych, z tym że na operacje w innym zakresie limit ten wynosi 300 tys. złotych.
 3. Wysokość pomocy przyznanej na jedna operacje nie może przekroczyć
  1. 500 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b;
  2. 300 tys. złotych – w przypadku operacji w zakresie innym niż określony w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b
 4. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowanie operacji i kwot pomocy przyznanej na operację, których realizacja nie została jeszcze zakończona.
 5. W przypadku wspólnej realizacji operacji albo realizacji operacji w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez każdy z podmiotów realizujących tę operację wysokość limitu pomocy na beneficjenta jest pomniejszana każdemu podmiotowo o jednakowa kwotę stanowiącą iloraz kwoty pomocy przyznanej na operację oraz liczby podmiotów realizujących tę operację.
 6. Przepisów ust. 1 -5 nie stosuje się do przyznawania pomocy LGD oraz podmiotowi będącemu jednostką sektora finansów publicznych.
 7. Wysokość pomocy przyznanej na:
  • jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych;
  • jedną operację własną LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych.

LGD może być Beneficjentem jedynie w przypadku operacji własnych LGD (bez uszczerbku dla art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia ogólnego wskazującego na konieczność stosowania niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalającej uniknąć konfliktu interesów oraz projektów grantowych tj. operacji gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent, operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników).
W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Podkategorie