Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zapytanie ofertowe


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: 64/10/10/2017)

- zapytanie ofertowe

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

Schemat II

 

Operacje realizowane w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020

 

  

 

 

 

 

Informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Pismo MRiRW - w sprawie możliwości rozpoczęcia realizacji operacji przed zawarciem umowy o przyznaniu pomocy

 

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane

 

W dniach 20-26 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy zawarte zostały w gminach i powiatach objętych wsparciem w ramach PROW. Dostępny limit dla województwa wielkopolskiego pozwolił na podpisanie 55 umów. Pozostali wnioskodawcy, których operacje znajdują się na zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 9 maja 2017 r. liście, będą oczekiwać na zwolnienie się środków.

 

      

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tablice informacyjne – drogi lokalne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tablice informacyjne lub bilbordy należy umieszczać w przynajmniej dwóch miejscach – na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi. Dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zastosowanie ma rozwiązanie wskazane w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, strona 16.

Podkategorie