Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lista operacji – gospodarka wodno-ściekowa

 

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 9 ww. Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. W związku z powyższym na liście nie zamieszczono operacji, które w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały mniej niż 12 punktów. Na podstawie § 14 Rozporządzenia, kontroli administracyjnej podlegać będą wnioski w ilości ustalonej na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości  150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 17 415 817 EUR. Przy ustaleniu wysokości dostępnych środków zastosowano kurs wymiany złotego do euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący 29 grudnia 2016 r. 1 EUR = 4,4141 zł. W związku z powyższym dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca na zatwierdzonej liście. Do pozostałych wnioskodawców skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Kolejność na liście operacji została ustalona zgodnie z zapisami § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. W przypadku wszystkich operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy zdecydowała liczba mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają operacje, które będą realizowane na obszarze o większej liczbie mieszkańców. Kolejność taka wynika z faktu, że operacje z taką samą ilością punktów dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, lub wodnej, ściekowej oraz wodno-ściekowej, w związku z czym nie można było zastosować kryteriów różnicujących wymienionych w § 12 ust. 3 i 4. Operacje, które uzyskały taką samą liczbę punktów i będą realizowane na obszarze tej samej gminy, znalazły się na tej samej pozycji listy.

LISTA OPERACJI (pdf)

Wybór oferty w trybie konkurencyjnym

 

Komunikat ARiMR dotyczący obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym:

Komunikat

 

Ocena wniosków – operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, według danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

  1. a) nie więcej niż 50% - operacja otrzymuje 6 punktów,
  2. b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,
  3. c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty.

Z powyższego kryterium oraz analogicznie z dwóch kolejnych kryteriów wymienionych w § 11 ust. 4 pkt 5-6 ww. rozporządzenia wynika, że wskaźniki powinny być obliczone na podstawie danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło na swojej stronie internetowej wskaźniki, jednak w dniu 11 października 2016r. Bank Danych Lokalnych opublikował nowe dane na temat liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej na rok 2015, natomiast 17 października 2016r. dane na temat liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na rok 2015. Zaktualizowane dane zostaną uwzględnione podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w terminie 2-16 listopada 2016r.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że GUS planuje dokonać jeszcze w tym roku aktualizacji danych z powodu potrzeby korekty błędnie wyliczonych wskaźników dla kilku gmin. W związku z tym, że Ministerstwo oraz Samorządy Województw nie otrzymują od GUS informacji w momencie publikacji aktualizacji oraz ze względu na fakt, że dane dotyczące liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz dane dotyczące liczby mieszkańców są dostępne na stronie internetowej BDL, Ministerstwo nie będzie umieszczać na stronie internetowej tabel ze wskaźnikami zwodociągowania i skanalizowania dla nowych danych.

 

Złożone wnioski – Gospodarka wodno-ściekowa

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego w dniach 2-16 listopada 2016 r. naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę 212 645 734 zł.

Generator wniosków

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej znajduje się link do Generatora wniosków dla:
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Podkategorie