Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Umowy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” podpisane

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. W ramach zakończonego naboru wniosków pomoc finansową przyznano 16 wielkopolskim gminom.

 

  

 

 

 

 

  Gmina Wieleń, Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego  w Wieleniu, przyznana kwota pomocy: 982 346 zł,  Gminę reprezentują: Burmistrz Elżbieta Rybarczyk, Skarbnik Agnieszka Gapska

 

Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, poświęcone wdrażaniu poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane ze zmianą przepisów dotyczących wdrażania LSR, realizacją projektów grantowych, konkurencyjnym trybem wyboru wykonawców oraz zasadami rozliczania operacji w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

 

 

Ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

Zapytanie ofertowe – informacja o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl który spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę znajduje się w załączniku.

wynik oceny z postępowania ofertowego

Poprawione ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

Szanowni Państwo,

W związku z omyłką pisarską w kolumnie „Cena” w zamieszczonej wcześniej informacji o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl, w załączeniu zamieszczamy poprawiony dokument.

 wynik oceny z postępowania ofertowego

Lista operacji - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Informujemy, że 11 października 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w  tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uchwałą nr 4360/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 14 do 28 kwietnia 2017 r.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 5 256 540 EUR. Wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście mieszczą się w tym limicie.

załącznik do uchwały

Podkategorie