Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Kolejne szkolenia z naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

 

W dniu 12.10.2016 r. w Koninie oraz 13.10.2016 r. w Kaliszu odbyły się kolejne szkolenia związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. O dużym zainteresowaniu szkoleniami świadczy frekwencja - dotychczas w  spotkaniach uczestniczyło ponad 200 osób. Na spotkaniach przekazano informacje związane z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020, tzn. szczegółowo omówiono podstawy prawne oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy i formularz umowy. Na zakończenie przedstawiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych. Przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie w Poznaniu.

Szkolenia dotyczące naboru wniosków z "Gospodarki wodno-ściekowej"

 

   W dniu 10 października 2016 r. Pan Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, zainaugurował cykl szkoleń dotyczących naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
   Na spotkaniu omówiono zasady ubiegania się o dofinansowanie na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014–2020. W kolejnych prezentacjach pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW zapoznali uczestników z formularzami wniosku i umowy o przyznanie pomocy. Na zakończenie omówiono zasady weryfikacji postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności wydatków.
   W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób. Cykl szkoleń ma na celu ułatwianie wnioskodawcom w aplikowaniu o środki a także poprawienie jakości składanych wniosków.

Szkolenia związane z "Gospodarką wodno-ściekową"

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczął cykl jednodniowych szkoleń. Celem szkolenia jest przekazanie informacji związanych z naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram szkoleń:

  • 10 października 2016 r. – Czarnków, godz. 11.00 – sala sesyjna Starostwa Powiatowego, ul. Rybaki 3,
  • 12 października 2016 r. – Konin, godz. 13.00 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Przyjaźni 1 , sala 3B,
  • 13 października 2016 r. – Kalisz, godz. 13.00  – Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, sala konferencyjna 2 piętro,
  • 19 października 2016 r. – Poznań, godz. 12:00 – Międzynarodowe targi Poznańskie, pawilon 15, sala 1G

„Gospodarka wodno-ściekowa” - zmiana instrukcji wypełniania WoPP

 

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów instrukcji wypełniania WoPP, w punktach:

  1. Charakterystyka planowanej operacji;
  2. Rodzaje kosztów  operacji;
  3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  4. Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna);
  5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

poniżej zamieszczamy przekazaną przez ARiMR obowiązującą instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, z dnia 05 października 2016r.

 

Plik: Instrukcja wypełniania WoPP

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR, zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Podkategorie