Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

LEADER Wdrażanie projektów współpracy

 

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

UWAGA!

Formularz wniosku  o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy z instrukcją jego wypełniania w wersji 6z obowiązuje od dnia 08 czerwca 2012r.

Formularz wniosku  o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji  projektu współpracy z instrukcją jego wypełniania w wersji 6z obowiązuje od dnia 08 czerwca 2012r.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 

 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Pismo informujące o terminie obowiązywania nowych formularzy wniosków

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy

  Wniosek o zaliczkę - wersja PROW WoZ -1 edytowalna

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o zaliczkę - wersja PROW WoZ -1 pdf

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypałniania wniosku o zaliczkę PROW WoZ pdf

Uwaga!
W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z 30 marca 2012 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Umożliwiła ona Wnioskodawcom ubieganie się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  1. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie od 8.06.2012r. (tj. od dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy) mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie wniosku o przyznanie pomocy w wersji 6z.
  2. Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o wsparcie przed 8.06.2012r. i złożyli wnioski o przyznanie pomocy na poprzednich wersjach, jednak nie zostały jeszcze zawarte umowy przyznania pomocy, mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy, ww. wypełnionego W-1/WF_421

 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju pismo informujące

 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Załącznik


 

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

•  Wersja 5z - dokumenty obowiązujące od 17.10.2011 r.

  Wniosek o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" PROW W_421/5z

    Wniosek o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" - edytowalny, PROW W_421/5z

   Instrukcja do wniosku o płatność 5z aktualizacja 17_04_2013 r.

Uwaga:

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013" (IW-2_421 w wersji 5z z dnia 17.04.2013 r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem.

Wniosek o płatność wraz z instrukcją w wersji 5z obowiązuje wszystkich Beneficjentów od dnia 17 października 2011 r.. Obowiązuje również Beneficjentów, którzy zawarli umowę przyznania pomocy w wersji PROW_421/5/z, jeżeli będą składać wniosek o płatność przed 17 października 2011 r. W przypadku, gdy ww. Beneficjenci złożą wniosek na wersji formularza PROW_421/4/z, będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o płatność na nowym formularzu w wersji PROW_421/5/z.

 

•   Sprawozdanie z realizacji operacji - LINK

 

•   Wersje starsze - nieaktualne

 Jeśli przynajmniej jeden z partnerów projektu współpracy złożył wniosek przed 12 kwietnia 2011 roku - to pozostali partnerzy tego projektu, nawet jeśli składają wnioski po 12 kwietnia 2011 roku - zobowiązani są ubiegać się o wsparcie na poprzednich zasadach (złożyć wnioski o przyznanie pomocy na formularzu w wersji 2z) - zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz U. Nr 64, poz. 336).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4z.

 

    Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - przygotowanie projektu współpracy - wersja 421_P_3z  (obowiązuje od 12.04.2011r.) edytowalny

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - przygotowanie projektu współpracy - wersja 421_P_3z  (obowiązuje od 12.04.2011r.)

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - przygotowanie projektu współpracy - dla wersji 421_P_3z

    Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - realizacja projektu współpracy - wersja 421_R_3z  (obowiązuje od 12.04.2011r.) edytowalny

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - realizacja projektu współpracy - wersja 421_R_3z  (obowiązuje od 12.04.2011r.)

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - realizacja projektu współpracy - dla wersji 421_R_3z

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - wersja 421/2/z  (obowiązuje od 10.05.2010r.)

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - wersja 421/2/z edytowalna(obowiazuje od 10.05.2010r.)

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013 - wersja 421/ 2/z (obowiązuje od 10.05.2010r.)

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - wersja 1_4.21/1/z [271 kB]

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" - wersja 1_4.21/1/z edytowalna
[608 kB]

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.21 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013 - wersja IW_4.21
[602 kB]

 

Formularz wniosku o płatność:

Wersja 4z - dokumenty obowiązujące od 29.11.2010 r. do 16.10.2011 r.

Uwaga! Nowa wersja wniosku obowiązuje od dnia 29 listopada 2010 r.
Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień/wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularz (4z)

   Wniosek o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" ver.PROW_421/z - edytowalny

   Wniosek o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" ver.PROW_421/z

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" ver.PROW_421/z


 Wniosek o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver.PROW_421/3/z - edytowa (obowiązuje od 17.05.2010r.)

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver.PROW_421/3/z (obowiązuje od 17.05.2010r.)

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver. PROW_421/3/z (obowiązuje od 17.05.2010r.)

 Wniosek o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver.PROW_421/2/z - edytowalny
[340 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver.PROW_421/2/z
[211 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” ver. PROW_421/2/z
[331 kB]

Sprawozdania - link