Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przetargi

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 19 października 2014 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232)  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zasadnicze zmiany wprowadzone przedmiotową ustawą dotyczą:

- odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
- wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
- zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
- wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
- wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
- zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
- ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
- modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

       Szczególnie istotną zmianą jest ww. ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego i konieczność doboru poza cenowych kryteriów oceny ofert. Zgodnie z § 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych „Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia”.
       Nowe przepisy weszły w życie z dniem 19 października 2014 roku wprowadzając jednocześnie przepisy przejściowe:
Art. 3. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 4. W razie zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Departament przypomina, że nie świadczy doradztwa dla zamawiających
w kwestiach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz oceną ofert, bowiem doradztwo takie byłoby sprzeczne z obowiązującymi procedurami.
Zamawiający mogą korzystać z Informacji Prawnej Urzędu Zamówień Publicznych dostępnej w dni powszednie, w godz. 9:00 - 14:00 pod numerem telefonu (22) 458 77 22.

Roboty dodatkowe i zamienne - zamówienia dodatkowe

 

Roboty dodatkowe i zamienne - zamówienia dodatkowe (plik *.pdf, 0,5Mb)

Postępowanie przetargowe - niestosowanie nazw własnych

 

Zalecenie ARiMR - LINK

Błędy popełniane przez zamawiających

 

Błędy popełniane przez zamawiających (plik *.pdf, 3,5Mb)

Zalecenia dla beneficjentów funduszy

W związku z przesłanymi w czerwcu 2007 roku przez Komisję Europejską zarzutami formalnymi dotyczącymi niektórych postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z prośbą Ministra Rozwoju Regionalnego, niniejszym publikujemy „ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”. Przedmiotowe Zalecenia zostały wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 29 lutego 2008r. w celu złagodzenia lub zapobieżenia skutkom niezgodnych z prawem UE działań beneficjentów funduszy unijnych udzielających zamówień publicznych na podstawie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. W Zaleceniach znajdują się wskazówki w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych tak aby działać w możliwie najszerszym zakresie w zgodzie z prawem UE.
Zalecenia [697kB]