Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Uczestnicy KSOW

Informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce.
Serdecznie zachęcamy Państwa do rejestracji. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: oraz do naszej wiadomości  .
Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów KSOW

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Regionalnym  KSOW pod numerem telefonu 061- 854 17 88.

Uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) będą podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Będą to przede wszystkim na poziomie krajowym i regionalnym:
a)    urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,
b)    samorządy województw, gmin i powiatów,
c)    organizacje branżowe,
d)    organizacje spółdzielcze,
e)    izby rolnicze,
f)    instytuty resortowe,
g)    podmioty gospodarcze,
h)    jednostki badawczo-rozwojowe,
i)    organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno-spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego,
j)    ośrodki doradztwa rolniczego,
k)    służby ochrony przyrody,
l)    lokalne grupy działania (LGD), ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
m)    szkoły średnie i wyższe.
Lista podmiotów należących do Sieci będzie mogła zostać w przyszłości poszerzona, również
w związku z konkretnymi potrzebami dotyczącymi realizacji zadań przewidzianych w Planach działania KSOW na kolejne lata.