Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt Planu Działania KSOW Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011

Projekt Planu Działania KSOW dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011 przygotowany przez Sekretariat Regionalny KSOW przy współudziale partnerów KSOW.
Sekretariat Regionalny otrzymał propozycje do Planu Działania od następujących partnerów:

 1. Wielkopolska Izba Rolnicza
 2. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 3. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
 4. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 5. Centrum Doradztwa Rolniczego – Poznań
 6. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza
 7. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 8. „Agromedes” – spółka z o.o. Bogusław Barański razem z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku
 9. Gmina Drawsko
 10. LGD „Zaścianek”
 11. LGD „Z Nami Warto”
 12. LGD „Unia Nadwarciańska”
 13. LGD Czarnkowsko- Trzcianecka
 14. Fundacja Biblioteka Ekologiczna
 15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu– Wydział Ekonomiczno-Społeczny – prof. Feliks Wysocki
 16. dr Janusz Majewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 17. Karolina Strugała-Jankowska – firma „Fisterra”
 18. Urszula Walas- rzecznik patentowy
 19. Stowarzyszenie Obrony Przed Przemocą – „Victoria"


Ze wszystkimi partnerami, którzy zgłosili propozycje do Planu Działania odbyły się spotkania i rozmowy. Propozycje partnerów, które spełniają kryteria określone w Wytycznych, zostały uwzględnione w Planie Działania. Ze względu na ogólny charakter zapisów poszczególnych części Planu, propozycje partnerów nie są zapisane w brzmieniu przez nich zaproponowanym, lecz znalazły swoje odzwierciedlenie w podziale budżetu na lata 2010-2011. Projekt Planu Działania zostanie przekazany do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w najbliższym możliwym terminie.

   Projekt Planu Działania KSOW dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2011.
[332 kB]

Wytyczne MRiRW do planu działania

MRiRW przedstawiło wytyczne do przygotowania Planu działania KSOW na lata 2010-2011. Zainteresowanych współudziałem przy tworzeniu tego planu prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

 Wytyczne
[521 kB]

Plan Działania i budżet KSOW

Środki przeznaczone na realizację Planu działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44 000 000 euro, czyli 149 600 000 zł zostały rozdzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych. Przy założeniu, że Plany działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2 200 000,00 zł (przy założeniu, że 1 € = 3,40 zł)

Plan działania KSOW na lata 2008-2009 zawiera:
1)    cele działań;
2)    działania przewidziane w art. 68 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) 1698/2005 i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj.:
a)    identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
b)    przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”,
c)    przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania,
d)    zarządzanie siecią:
e)    pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
f)    wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej,
g)    wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
3)    ramowy harmonogram działań;
4)    indykatywny budżet (plan finansowany z podziałem na poszczególne działania).
 
[ 824kB] (nieaktualny)