Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Grupa Robocza do spraw KSOW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem z 20 marca 2009 roku , na podstawie art.37a ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, powołał Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
Do zadań Grupy należy w szczególności: określanie priorytetów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, opiniowanie projektów planów działania KSOW, w tym rekomendacja działań do realizacji w ramach planu działania KSOW, monitorowanie prac KSOW.
Treść zarządzenia MRiRW na stronie www.ksow.pl w zakładce KSOW – Grupa Robocza d.s. KSOW

Priorytety do Planu działania KSOW na lata 2010-2011

Informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad określeniem priorytetów dla Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich propozycji.

Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy Działania jako organizacji pozarządowej

Szkolenia dla LGD

Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich w ramach realizacji Planu Działania  zaprasza przedstawicieli LGD na cykl  dwóch  bezpłatnych szkoleń:

” Aspekty prawne i księgowe prowadzenia Lokalnej Grupy działania jako organizacji pozarządowej”

Szkolenia odbędą się w dniach 20 i 27 marca 2009 w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w godzinach od 10:00 do 15:00.
Szkolenia przygotowane zostały w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli nowopowstałych LGD.  Zachęcamy do udziału!
Aktualnie trwa analiza potrzeb szkoleniowych wielkopolskich LGD - do wszystkich LGD została przesłana ankieta potrzeb szkoleniowych. Oczekujemy, że wszystkie LGD wykorzystają możliwość zgłoszenia nam swoich potrzeb i ciekawych pomysłów na  szkolenia.

 

Czytaj więcej...

Ankieta KSOW potrzeby szkoleniowe LGD

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotował i przesłał do Lokalnych Grup Działania ankietę badająca ich potrzeby szkoleniowe. Do 31 marca Sekretariat KSOW oczekuje na odpowiedzi. Na podstawie ich analizy zostanie opracowany plan szkoleń wraz z wybraną przez LGD tematyką.

 Ankieta
[177kB]

 

Wyjaśnienia dot. KSOW

W nawiązaniu do naszych maili w sprawie przystąpienia do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz w związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa zamieszczamy poniżej kilka wyjaśnień:
1.       Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jako cel KSOW definiuje: „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.
2.       Przystąpienie do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nie wiąże się z opłaceniem jakiejkolwiek składki.
3.       Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej – nie ma wymogu przesyłania podpisanych formularzy
4.       Realizacja Planu Działania KSOW finansowana jest z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Środki przeznaczone na realizację krajowego  Planu Działania KSOW w latach 2007-2015 w wysokości 44.000.000 euro czyli 149.600.000 zł zostały podzielone po równo pomiędzy Sekretariat Centralny i 16 Sekretariatów Regionalnych (w urzędach marszałkowskich) . Przy założeniu, że Plany Działania KSOW obejmują okres dwóch lat, na jeden sekretariat przypada kwota w wysokości 2.200.000 zł
5.       Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych w miarę możliwości w jak najszybszym terminie.

 

Czytaj więcej...