Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Oddział Pomocy Technicznej i
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Kierownik Oddziału
Dominika Milczarek -Bortnowska

Tel. 61 626 60 98
E-mail:
pok. 455

 

Eliza Klósak
tel. 061 626 60 34
e-mail:
pok. 446

Adrian Kapuściński
tel. 061 626 60 39
e-mail:
pok. 446

Beata Pilarska
tel. 061 626 60 65
E-mail:
pok. 442

Karolina Kunicka
tel. 061 626 60 14
e-mail:
pokój 442

Paweł Kinal
tel. 061 626 60 24
e-mail:
pokój 442

Katarzyna Rękas
tel. 061 626 60 36
e-mail:
pokój 446

Magdalena Włodyka
tel. 061 626 60 22
e-mail:
pokój 442

Patryk Gałdyn
tel. 061 626 60 12
e-mail:
pok. 469

 

 

 

Oddział realizuje następujące zadania:

a) prowadzenie jednostki regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
b) tworzenie i realizacja Planów Operacyjnych KSOW, a także sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,
c) zbieranie,   analiza   i   rozpowszechnianie   informacji   na   temat   wsparcia   obszarów wiejskich wraz z promocją dobrych praktyk,
d) współpraca ponadregionalna w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
e) prowadzenie subdomeny internetowej jednostki regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
f) sporządzanie  wniosków  o  przyznanie środków  Pomocy  Technicznej  oraz  wniosków o płatność w ramach realizowanych Programów,
g) prowadzenie  planu  finansowego  i  harmonogramu  realizacji  wydatków  w  ramach Pomocy Technicznej wdrażanych Programów,
h) zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
i) planowanie   budżetu,   sporządzanie   harmonogramów   wydatków,   zapotrzebowań składanych  na środki  finansowe  do  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
j) promocja i informacja w ramach wdrażanych Programów w zakresie:
- organizowania konferencji i seminariów informacyjno – promocyjnych,
- współpracy  z  wydawnictwami,  innymi  podmiotami  w  zakresie  publikacji materiałów informacyjno – promocyjnych,
- współpracy  z  mediami  na  poziomie  regionalnym  i  lokalnym  w  zakresie udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- promocji Programów podczas lokalnych i regionalnych imprez,
k) zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań,
l) współpraca  z  pozostałymi  Oddziałami  Departamentu  w zakresie  przygotowywania danych   niezbędnych   do   sporządzania   sprawozdań,   informacji   i   raportów   oraz aktualnych informacji na prowadzone strony internetowe,
m) przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.