Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Listy ocenionych LSR - EFRROW i EFMR

Utworzono: 27-04-16 07:36  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wyników konkursu  na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), informujemy, że wyboru LSR dokonano w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w województwie wielkopolskim. Wysokość dostępnych środków ustalona jest odrębnie dla każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Stąd w ramach budżetu będącego do dyspozycji dla województwa wielkopolskiego z EFRROW wynoszącego 73 245 455,81 EUR wybrano 29 LSR, natomiast w ramach budżetu z EFMR wynoszącego 7 000 000,00 EUR wybrano 2 LSR.
Poniżej zamieszczono listy ocenionych LSR wg podziału na fundusz EFRROW i EFMR.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_EFMR.pdf)Lista LSR w ramach EFMR[ ]33 kB
Pobierz plik (lista_EFRROW.pdf)Lista LSR w ramach EFRROW[ ]38 kB
 

Zatwierdzona lista ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) w Wielkopolsce

Utworzono: 21-04-16 11:03  |  Glanc Władysław

 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził Listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 10 listopada do 30 grudnia 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy także wersję edytowalną „Harmonogramu planowanych naborów wniosków” , który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy ramowej.

 

Zakończenie naboru - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Utworzono: 19-04-16 09:43  |  Rafał Jańczak

 

14 kwietnia 2016 roku zakończył się w województwie wielkopolskim nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Nabór wniosków na realizacje operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" trwał od 1 do 14 kwietnia 2016r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 355 wniosków o przyznanie pomocy.