Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Jak sfinansować utworzenie Lokalnej Grupy Działania lub opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju?

Utworzono: 22-04-08 14:32  | 

Lokalne Grupy Działania mogą liczyć na dofinansowanie projektów pozwalających im rozpocząć działalność oraz pokrywających koszty opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:
- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

 

Wniosek o wpis do ewidencji ARiMR

Utworzono: 05-05-08 10:52  | 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż podmioty starające się o pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinny złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. W myśl ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2004 r.) oraz zmieniającej ją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2007 r.) producent podlega wpisowi do ewidencji producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o wpis do ewidencji producentów dostępne są w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl  - Wniosek

 

Interpretacja MRiRW w sprawie działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Utworzono: 09-02-09 08:43  | 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349) oraz par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 150, poz. 1067 z późn. zm.), jak również par. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373), pragnę uprzejmie poinformować, iż właściwy organ samorządu województwa ogłasza odrębne nabory wniosków o przyznanie pomocy na każdy z zakresów ww. działania. W związku z powyższym, powinny ukazać się trzy odrębne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków na realizację operacji dotyczących:
1) gospodarki wodno-ściekowej,
2) tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Powyższe rozwiązanie wynika również z uzgodnień przyjętych podczas posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w dniach 8-9 maja 2008 r. W protokole z ww. posiedzenia odnotowano, iż na podstawie § 7. ust 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w jednym naborze. Intencją wprowadzenia przepisu było, aby wnioskodawca składał jeden wniosek o przyznanie pomocy, w którym zawarte zostaną trzy zakresy. W związku z powyższym opracowany został jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania uwzględniający podział na trzy zakresy oraz podział na poszczególne typy w zakresach.
W trakcie ww. posiedzenia Zespołu, ustalono również, iż właściwy organ samorządu województwa może ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na dany zakres. Wówczas wnioskodawca będzie wypełniał tylko pozycje we wniosku dotyczące wskazanego zakresu.