Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

PROW rozwija wielkopolską wieś

Utworzono: 02-04-09 15:49  | 

53 854 716 euro, czyli ponad 236 mln zł jest przeznaczonych dla Województwa Wielkopolskiego w pierwszym naborze Działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - poinformował Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 kwietnia 2009 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, które warunkują rozwój społeczno-gospodarczy. Realizacja tych zadań przyczyni się to do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie  udzielane będzie na realizację projektów w zakresie:
- gospodarki wodno-ściekowej w szczególności zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym tworzenie systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;
- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Beneficjentami mogą stać się gminy, jednoosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady budżetowe. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w terminie 21.04. - 18.06. 2009 roku.

Pomoc może być przyznana na projekt realizowany miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. Projekt  musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:
- 4 000 000 zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- 200 000 zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu   odpadów komunalnych;
- 3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

Na podstawie przeprowadzonego sondażu w województwie wielkopolskim zainteresowanie działaniem zgłosiło ok. 150  podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy.

W marcu tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia procedury obsługi dotyczącej wniosku o płatność dla działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Procedura została przyjęta zgodnie z zapisami umowy zawartej 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Agencja Płatnicza”, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania Wicemarszałek Leszek Wojtasiak poinformował również o zakończonym właśnie naborze wniosków do innego działania PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W Wielkopolsce złożono 276 aplikacji. Samorządy gminne złożyły 185 wniosków, jednostki kultury 56, parafie 25 a organizacje pożytku publicznego – 10 wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego w tym działaniu wynosi 21 578 628 euro, czyli ok. 94 mln złotych.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa będzie udzielona aplikującym podmiotom m.in. na inwestycje z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne a także służące propagowaniu dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Dofinansowane będą również zadania z zakresu kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej...

 

Nabór "Podstawowe uługi..." operacje gospodarka wodno-ściekowa

Utworzono: 06-04-09 08:38  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

na realizację operacji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 21.04.2009 r. – 18.06.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Operacja otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium regionalnego, jeśli przekracza 75% maksymalnej kwoty refundacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznania pomocy finansowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 Treść ogłoszenia prasowego [187kB]

 

Nabór "Podstawowe uługi..." operacje wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Utworzono: 06-04-09 21:04  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

na realizację operacji wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 21.04.2009 r. – 18.06.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Operacja otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium regionalnego, jeśli przekracza 75% maksymalnej kwoty refundacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznania pomocy finansowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 Treść ogłoszenia prasowego [193kB]