Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Informacja o przesunięciu terminu obowiązywania wniosku o płatność w wersji 3z

Utworzono: 30-10-09 22:53  | 

Zgodnie z decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Dariusza Daniluka (kopia pisma IP3/032/SLB/PELS-5469/09 w załączeniu), odsetki bankowe naliczone od środków wyprzedzającego finansowania, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) będą stanowiły dochód beneficjenta i nie będą wykazywane we wnioskach o płatność, ani nie będą pomniejszały kwot kolejnych płatności przekazywanych tym beneficjentom. Dotyczy to beneficjentów działań osi 4 Leader objętej PRO W 2007-2013 w tym działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
W związku z powyższym, Agencja Płatnicza dokona niezwłocznie zwrotu powyższych środków finansowych (odsetek) na wskazane we wnioskach rachunki bankowe oraz beneficjenci powinni zaniechać zwrotów środków finansowych na rachunek Agencji Płatniczej z tytułu odsetek od kwoty wyprzedzającego finansowania.
Departament Działań Delegowanych ARiMR, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą dokona odpowiednich zmian w procedurach związanych z obsługą wniosku o płatność oraz wystąpi do MRiRW o spowodowanie zawarcia przez podmioty wdrażające stosownych aneksów do umów przyznania pomocy podpisanych z beneficjentami działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W celu uniknięcia konieczności zwrotu odsetek z tego tytułu, ARiMR zgłosi również zmianę do zatwierdzonych formularzy umów w pozostałych działaniach osi 4 Leader, w których możliwe jest wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych.
Jednocześnie ARiMR informuję, iż wniosek o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w wersji 3z, który miał być obowiązujący od 30 października 2009r. jest nieaktualny.
Beneficjenci ubiegający się o refundację środków z działania 431 powinni korzystać z wersji 2z. wniosku o płatność z powodu zmiany podejścia do odsetek od wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych.
W związku z powyższym została również zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 2z. (z dnia 26.10.2009r.).

 

Nabór wniosków dla działania w ramach II schematu "Scalanie gruntów"

Utworzono: 17-11-09 17:27  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania:
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat II
Scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Termin składania wniosków: 1.12.2009 r. – 31.12.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.umww.pl, www.prow.umww.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 854 17 88

 

Sprostowanie do ogłoszenia naborów LGD Kraina Trzech Rzek nr 1/2010

Utworzono: 13-04-10 16:06  |  Glanc Władysław

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
UPRZEJMIE INFORMUJE,

że w ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków składanych poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek” nr 1/2010, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” podano niewłaściwy termin składania wniosków.

Właściwy termin składania wniosków to:

 12 kwietnia – 26 kwietnia 2010r.

Za zaistniałą sytuację i związane z tym utrudnienia - bardzo przepraszam.