Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Nowe formularze wniosków o płatność

Utworzono: 12-05-10 08:07  |  Rafał Jańczak

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.

Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,
3.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
4.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
5.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów,
6.Wdrażanie projektów współpracy.
Jednocześnie informujemy, że zaktualizowane formularze wniosków o płatność obowiązywać będą od dnia 17 maja 2010 r.

Wnioski wraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej w zakładce Wnioski PROW

Beneficjentów, którzy składają wnioski o płatność przed dniem 17 maja 2010 r. obowiązują dotychczasowe formularze wniosków.

 

Ważna informacja dla powodzian - beneficjentów

Utworzono: 31-05-10 07:48  |  Rafał Jańczak

W konsekwencji zniszczeń gospodarstw i przedsiębiorstw należących do Beneficjentów SPO „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW 2007-2013, powstałych w wyniku powodzi, jakie nawiedziły terytorium RP, dla wielu Beneficjentów niemożliwym może okazać się wypełnienie zobowiązań wynikających z przyznanej w ramach wymienionych programów pomocy.

W przypadku niewykonania co najmniej jednego z zobowiązań, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, określonych w załączniku nr 9 do Uzupełnienia Programu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z póżn. zm.), Beneficjent SPO „Restrukturyzacja…” może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z wykonywania tego zobowiązania lub może ulec zmianie termin jego wykonania. O zwolnienie z wykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, Beneficjent występuje z pisemnym wnioskiem w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym istnieje możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku niewykonania niektórych zobowiązań z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (EFRROW), od beneficjenta PROW 2007-2013 może nie być wymagany częściowy lub pełny zwrot otrzymanej pomocy. Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Niezależnie od powyższego, MRiRW informuje, iż tryb przyznawania i wypłaty pomocy dla wnioskodawców składających uzupełnienia do wniosków o pomoc i wniosków o płatność w terminach późniejszych niż wynikające z przepisów prawa bez stosowania sankcji nieprzyznania pomocy/odmowy wypłaty pomocy, został określony w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w ramach działań: „ Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

Czytaj więcej...

 

Nabór "Podstawowe uługi..." operacje tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komun

Utworzono: 06-04-09 21:08  | 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

dla Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

na realizację operacji dotyczącej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 21.04.2009 r. – 18.06.2009 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu
Operacja otrzymuje 2 punkty w ramach kryterium regionalnego, jeśli przekracza 75% maksymalnej kwoty refundacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznania pomocy finansowanej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki  i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 Treść ogłoszenia prasowego [189kB]