Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Szczegóły
Utworzono: wtorek, 22, wrzesień 2015 06:24
Glanc Władysław

 

Szanowni państwo,

informujemy o wejściu w życie poniższego  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dz.U. 2015 poz. 1414

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych będą się mogły ubiegać gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.

Wsparcie będzie przyznawane na operację realizowaną na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Suma kosztów kwalifikowalnych projektu nie może  przekroczyć kwoty 1 mln euro.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski projektowe będą oceniane według następujących ogólnych kryteriów wyboru:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 5 punktów,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej - 2 punkty;

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa - 1 punkt;

4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej - 2 punkty;

5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii - 3 punkty;

6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem - 1 punkt.

Oprócz kryteriów ogólnych w poszczególnych województwach stosowane będą kryteria dodatkowe uwzględniające specyfikę regionu:
dla regionu wielkopolskiego:
a) operacja dotyczy zmiany nawierzchni drogi:
- gruntowej na asfaltową - 2 punkty,
- gruntowej na brukową lub z brukowej na asfaltową - 1 punkt,
b) droga, której dotyczy operacja, łączy:
- osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią - 2 punkty,
- dwie wsie odrębne terytorialnie - 1 punkt;

Drukuj