Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

Nowelizacja rozporządzenia dla działania 431 PROW 2007-2013

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono adres internetowy publikacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1244)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1244
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1244/D2015000124401.pdf

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 sierpnia 2015 r. i wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

Szkolenie pn. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”


W dniu 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się szkolenie pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”. Spotkanie to było jednym z cyklu siedmiu jednodniowych, bezpłatnych szkoleń, które zorganizował Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Samorządami Województw. Wzięło w nim udział wielu przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich, a także jednostek samorządu terytorialnego.
Przybyłych gości powitał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski. Szkolenie poprowadził ekspert - Pan Paweł Rodak zaproszony przez MRiRW. Przybliżył on zagadnienia związane z przygotowaniem LSR, takie jak: diagnoza – opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.
Wszystkim obecnym na szkoleniu dziękujemy za udział.

Prezentacja "Szkolenie z zakresu opracowania i pisania lokalnych strategii rozwoju" Paweł Rodak

Lista krajowa OZE

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lista krajowa operacji w zakresie „ mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.


Poniżej link do listy:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-publikuje-liste-okreslajaca-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-ramach-dzialania-podstaw.html

Szkolenie: „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”

 

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają na szkolenie z opracowania LSR na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się w piątek 14 sierpnia br. w Sali Sesyjnej UMWW przy alei Niepodległości 34 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi ekspert zaproszony przez MRiRW. W trakcie spotkania w kompleksowy sposób zostanie omówiony zakres dokumentu strategicznego dla rozwoju obszaru jakim jest lokalna strategia rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Spotkanie wpisuje się w cykl szkoleń organizowanych przez Departament Rybołówstwa MRiRW dla podmiotów zainteresowanych wsparciem w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszę o informację drogą mailową na adres: do dnia 10 sierpnia br. w tytule maila podając: Szkolenie RLKS Poznań 14.08.2015 r.
W załączeniu program spotkania.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_szkolenia.pdf)Program szkolenia[ ]151 kB

Podkategorie