Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

KONTROLA prawidłowości REALIZACJI lokalnej strategii rozwoju (LSR) przez lokalną grupę działania (LGD)

 

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa
 i Rozwoju Wsi nr 72/5/2012
dotyczącą dokonywanych przez samorządy województw kontroli prawidłowości realizacji lokalnej strategii rozwoju przez lokalną grupę działania w ramach PROW na lata 2007-2013, przeprowadza kontrole prawidłowości realizacji LSR przez LGD, a w szczególności sprawdza poprawność dokonywania wyboru operacji, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Rozpoczęcie kontroli przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z zapisami rozporządzenia (art. 34 pkt 6a) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,  wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosków o poznanie pomocy jednak nie dłużej niż na 1 miesiąc.

Przeprowadzone dotychczas kontrole wykazały w niektórych przypadkach nieprawidłowości i uchybienia, m.in. w zakresie prawidłowości dokonywania wyboru operacji do dofinansowania. W niektórych przypadkach stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować zaleceniem dokonania ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy przez organ decyzyjny LGD, w ramach naboru będącego przedmiotem kontroli.

Ponowna ocena wniosków i podjęcie nowych uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do dofinansowania przez LGD może spowodować zmianę list operacji wybranych i niewybranych. Z tego względu, w przypadku powzięcia informacji, że Państwa operacja wybrana przez LGD do dofinansowania w ramach naboru, jest w trakcie kontroli, prosimy o rozważenie możliwości wstrzymania terminu rozpoczęcia realizacji projektu (uruchamiania procedury przetargowej), do momentu wykonania zaleceń pokontrolnych przez LGD.

Powyższe spowodowane jest faktem, iż operacje wnioskodawców będące w trakcie oceny, czekające na podpisanie umowy lub operacje dla których Samorząd Województwa Wielkopolskiego zawarł już umowy przyznania pomocy, po ponownej ocenie przez organ decyzyjny LGD mogą znaleźć się na liście operacji niewybranych do dofinansowania (z powodu nieosiągnięcia wystarczającej liczby punktów,  pozwalającej na  zakwalifikowanie się operacji do dofinansowania w ramach limitu określonego w ogłoszeniu o naborze lub z powodu nie osiągnięcia minimalnych wymagań w ramach oceny wg lokalnych kryteriów).

Prosimy zatem o przeanalizowanie powyższych informacji i podjęcie stosownych działań.

Ewentualne zapytania w zakresie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy prosimy kierować bezpośrednio do biura LGD właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź siedziby.

Godziny udzielania informacji

Godziny udzielania informacji

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosków, wszelkie informacje dotyczące działań Osi I i III z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" udzielane są w godzinach od 13.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Rozliczenie podróży służbowych pracowników

Informacja dla Beneficjentów, którzy jako koszty kwalifikowalne rozliczają podróże służbowe pracowników

Z dniem 1 marca 2013 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Uwaga !!! zmieniają się stawki.

Dieta w czasie podróży krajowej wynosi 30 zł za dobę podróży. Przy nowej stawce diety (30 zł) - 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 6,00 zł.

Nowością jest także zmniejszenie kwoty diety w podróży krajowej o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie - 25% diety, obiad - 50% diety oraz kolacja - 25% diety.

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz terminie i miejscu udostępnienia wniosku o przyznanie pomocy. - Pismo

Informacja o kosztorysach inwestorskich

W związku z licznymi przypadkami stwierdzania nieprawidłowości wśród Beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2007-2013 przypominamy o konieczności szacowania kosztów inwestycji zgodnego z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. § 29 Ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

            Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane zawarte w kosztorysach inwestorskich, będących załącznikami do wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku wystąpienia w ww. dokumentach nazw własnych producentów/wyrobów/urządzeń preferujących określony materiał, firmę lub technologię, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji o  kosztorys nie zawierający takich informacji. Powyższa zasada dotyczy także sytuacji, kiedy wymagana jest zmiana umowy o przyznanie pomocy, polegająca na aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w związku z modyfikacją kosztorysu.

Podkategorie