Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Działania KSOW

1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”
3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
4. Zarządzanie siecią
a) uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW
b) działania informacyjno-promocyjne KSOW
c) monitorowanie i ocena KSOW
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich